اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 12762

شناسه ملی: 10100490927

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: تهران خیابان انقلاب ابتدای خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک 61

کد پستی: 1611837683

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1393 و مجوز شماره 133962 مورخه 24/9/93 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان انقلاب ابتدای خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک 61 کدپستی 161183XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 931015XXXX97968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی