اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 221907

شناسه ملی: 10102631715

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 12/6/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م 101003XXXX9 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ش م 101005XXXX0 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/18:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/6/88 سیدناصر سبحانی بجای سهراب براندیشه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب و در نتیجه محمدامین عادل به سمت رییس هییت مدیره و محمد مصدقی راد به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدناصر سبحانی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/4/88 شرکت مزبور که درتاریخ 24/4/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و عباس حیدری کبریتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/27:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/3/88 و احکام صادره شرکت مزبور که در تاریخ 13/3/88 واصل گردید: سهراب براندیشه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و محمدامین عادل به نمایندگی شرکت صباتامین و محمد مصدقی راد به نمایندگی شرکت توسعه و تجارت تامین اجتماعی و حمید نخستین احمدی نمین به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی و محمدحسین محبی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تامین به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و از این بین محمدامین عادل به سمت رییس هییت مدیره و محمد مصدقی راد به سمت نایب رییس هییت مدیره و سهراب براندیشه به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه چک ها و سفته ها و برات و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره بندهای 1 4 6 7 8 10 12 13 18 19 20 21 از اختیارات خود در ماده 48 اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/85 آقای سهراب براندیشه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای هوشنگ شکیبا به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدامین عادل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا زنگنه نژاد به نمایندگی از شرکت پارس الکتریک به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد مصدقی راد به نمایندگی از سازمان صنایع ملی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه چکها و سفته ها و بروات و اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد هییت مدیره بندهای 1 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10 و 12 و 13 و 18 و 19 و 20 و 21 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض اختیار نمود اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 29/7/85 شرکت مزبور که در تاریخ 30/7/85 واصل گردیده: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت پارس الکتریک، سازمان صنایع ملی ایران اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/84 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

به موجب نامه شماره 12079 مورخ 30/2/1383 صورتجلسه مورخ 22/2/83 اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه محل شعبه شرکت کابل باختر سهامی خاص به تهران- میدان فاطمی- میدان گلها- ابتدای کاج جنوبی- نبش ک 9 - پ 77 منتقل گردیده است که در این اداره تحت شماره 221907 به ثبت رسیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقای هوشنگ شکیبا به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای آقای صالحی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمد مصدقی راد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای هوشنگ شکیبا به عنوان عضو هییت مدیره و سایر مسیولیتها کماکان به قوت خود باقی می ماند و کلیه چکها و سفته ها و بروات و اوراق عادی و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 20/7/83 شرکت مزبور که در تاریخ 10/8/83 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام، شرکت پارس الکتریک سهامی عام، سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی خاص، سازمان صنایع ملی ایران. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/8/83 آقای عبدالحمیدصالحی به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی چهره ساز تهرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت مدیر عامل و آقای حسین سلیمی به نمایندگی از شرکت پارس الکتریک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا مودتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و آقای محمد مصدقی راد به نمایندگی از سازمان صنایع ملی ایران به سمت اعضای هییت مدیره منصوب و کلیه چک ها و سفته ها و بروات و اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل و یکی ازاعضا هییت مدیره و درغیاب مدیر عامل با امضا دو تن ازاعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/06/17:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/82 آقایان عبدالحمید صالحی به عنوان عضو غیر موظف و به سمت رییس هییت مدیره و حسین سلیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا مودتی به سمت مدیر عامل و آقای محمد طایب به عنوان عضو غیر موظف برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک وسفته و برات به امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. وسایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبراست. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/6/82 شرکت مزبور که در تاریخ 7/7/82 واصل گردیده: 1 - آقایان عبدالحمید صالحی (رییس و عضو غیرموظف هییت مدیره) حسینعلی چهره ساز تهرانی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) علیرضا مودتی (عضو غیرموظف هییت مدیره) حسین سلیمی (نایب رییس و عضو غیرموظف هییت مدیره) محمد طایف (عضو غیرموظف هییت مدیره) انتخاب شدند ضمنا کلیه چکها - سفته ها بروات - اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دوتن از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی به امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/82 آقایان عبالحمید صالحی به عنوان عضو غیر موظف و به سمت رییس هییت مدیره و حسین سلیمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا مودتی به سمت مدیرعامل و آقای محمد طایب به عنوان عضو غیر موظف برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 45722 - 19/8/81 و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/4/82 و آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 22805 – 7/4/82 تغییرات زیر در شرکت کابل باختر سهامی عام ثبت شده 1207 بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - ترازنامه مورخ 29/12/81 و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به 29/12/81 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 82 انتخاب گردید. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی