اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 857

شناسه ملی: 14000144998

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/08/1398 طی نامه شماره 1541 مورخ 12/9/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان کردکوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " شیرینی جات سنتی خان طلا تمیشه" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980930XXXX83319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرزانه کریمی کد ملی 488994XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم راضیه سنچولی کد ملی 224000XXXX به سمت نایب رییس و آقای حمیدسنچولی کد ملی 224917XXXX به سمت منشی هییت مدیره و ـ آقای حمیدسنچولی با کد ملی 488983XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای حمیدسنچولی مدیرعامل و خانم فرزانه کریمی رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و درغیاب خانم فرزانه کریمی خانم راضیه سنچولی نایب رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت. و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقایحمیدسنچولی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و بوکالت هییت مدیره ش 960926XXXX34452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سودوزیان مالی سالهای 95 و 94 بررسی ومورد تصویب قرار گرفت. حمیدسنچولی با کد ملی 488983XXXX وفرزانه کریمی با کد ملی 488994XXXX وراضیه سنچولی با کد ملی 185039XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وزهرا صدوقی نیا با کد ملی 226898XXXX ونسرین جهان تیغ خانی با کد ملی 224857XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. هاجر قربانی با کد ملی 217004XXXX به سمت بازرسان اصلی و سهیلا قاسمی 224003XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی نتخاب گردیدند. ش 960926XXXX85226 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم فاطمه علی اکبری کد ملی 224851XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم مریم جهان تیغ خانی کد ملی 224985XXXX به سمت نایب رییس وخانم پروانه علی اکبری کد ملی 224003XXXX به سمت منشی هییت مدیره وعصمت صالحی نژاد بشماره ملی 367361XXXX نسرین جهان تیغ خانی بشماره ملی 224857XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ خانم پروانه علی اکبری کد ملی 224003XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت پروانه علی اکبری مدیرعامل وخانم فاطمه علی اکبری رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای / خانم پروانه علی اکبری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940715XXXX93195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ پروانه علی اکبری بشماره ملی 224003XXXX ـ فاطمه علی اکبری بشماره ملی 224851XXXX ـ مریم جهان تیغ خانی بشماره ملی 224985XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره ـ عصمت صالحی نژاد بشماره ملی 367361XXXX ـ نسرین جهان تیغ خانی بشماره ملی 224857XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ هاجر قربانی بشماره ملی 217004XXXX به سمت بازرسان اصلی و سهیلا قاسمی بشماره ملی 224003XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940715XXXX88798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تصویب اساسنامه جدیدشرکت تعاونی جهت انطباق بااصلاحیه قانون بخش تعاون(اصلاح مواد 21 و 22 و 24 و 35 و 46 و 52 )واردشورگردیدوتصمیمات ذیل رابااکثریت آرااتخاذنمود. اساسنامه جدیدشرکت تعاونی(بااصلاح ماده 21 و 22 و 24 و 35 و 46 و 52 اساسنامه قدیم) منطبق بااصلاحیه جدیدقانون بخش تعاون به تصویب رسید. ش 940715XXXX13122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی