اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16129

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 7/2/82 آقایان محمود صدری و محمد نعمت زاده فاز و محمدحسین ملااحمدی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای علیرضا علی آبادی و سیدمسعود موسوی به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/2/82 آقایان محمود صدری بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین ملااحمدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد نعمت زاده فاز بسمت مدیرعامل تعین شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است رییس ثبت اسناد واملاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی