اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 883

شناسه ملی: 10630019043

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1395 و منضم به نامه شماره 332 , 741 مورخ 20/09/95 اداره تعاون روستایی شهرستان کهنوج ـ محمد سنجری فرد فرزند حسین ـ ش ش 1040 ـ ت ت 1331 ـ کد ملی 536977XXXX نمایندگی از شرکت اسلام آباد بسمت رییس ـ محمود آباذر فرزند ریاض ـ ش ش 1621 ـ ت ت 1350 ـ کد ملی 316032XXXX به نمایندگی از شرکت چهل منی سمت نایب رییس ـ اسماعیل بامری فرزند محسن ش ش 1533 ـ ت ت 1359 ـ کد ملی 536950XXXX به نمایندگی از شرکت زهکلوت بسمت منشی هییت مدیره و آقایان اسحق شیخی فرزند دوست محمد ـ ش ش 741 ـ ت ت 1336 ـ کد ملی 316036XXXX به نمایندگی از شرکت رمشک و محمد بهبودی فرزند کرامت ـ ش ش 11 ـ ت ت 1361 ـ کد ملی 316111XXXX ـ به نمایندگی از شرکت فاریاب به عنوان اعضای هییت مدیره ـ آقای نادر بامری نسب فرزند درگوش ش. ش 39 ت. ت 1348 کد ملی 316095XXXX به نمایندگی از اتحادیه کهنوج با شناسه ملی 106300XXXX3 صادره از کهنوج بسمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردید. ـ کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآوربانکی وسایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت مدیرعامل آقای نادر بامری کد ملی 316095XXXX تعاونی موصوف وآقای محمدسنجری فرد کد ملی 536977XXXX رییس هییت مدیره ومهر اتحادیه اعتبار دارد. ش 951203XXXX63485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/08/1395 منضم به ناتمه شماره 308/7412 ـ 0/8/95 اداره تعاون روستایی کهنوج: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال 93 مورد تصویب و تایید مجمع قرار گرفت. ـ تعاونی های 1 ـ نهضت آباد با نمایندگی احمد مرام کد ملی 536988XXXX 2 ـ قلعه گنج با نمایندگی قنبر احمدی کهنعلی کد ملی 316044XXXX شناسه ملی 109802XXXX1 به عنوان بازرسین اتحادیه به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ پنج عضو اصلی هییت مدیره و دو عضو علی البدل به شرح: 1 ـ اسلام آباد با نمایندگی محمد سنجری فرد کد ملی 536977XXXX شناسه ملی 106300XXXX1 و 2 ـ چهل منی با نمایندگی محمود آباذر کد ملی 316032XXXX شناسه ملی 140001XXXX8 و 3 ـ زهکلوت با نمایندگی اسماعیل بامری کد ملی 536950XXXX و 4 ـ رمشک با نمایندگی اسحق شیخی کد ملی 316036XXXX شناسه ملی 106300XXXX0 و 5 ـ فاریاب با نمایندگی محمد بهبودی کد ملی 316111XXXX و شناسه ملی 106300XXXX3 به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و تعاونی ها. 1 ـ کندر با نمایندگی عیسی طاهری کد ملی 608976XXXX و 2 ـ منو جان با نمایندگی جمشید زارعی منوجان و کد ملی 608989XXXX و شناسه ملی 106300XXXX به سمت اعضا علی البدل هیا مدیره برای مدت 3 سال مالی انتخاب شدند. ش 951028XXXX42321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/24:

که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه محلی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 22/04/1393 و تاییدیه شماره 168/741 مورخه 22/04/1393 اداره تعاون روستایی کهنوج در شرکت مذکور تغییراتی می باشد: آقای محمد بهبودی از عضویت هییت مدیره شرکت خارج گردید و به جای ایشان آقای محمود آب آذر به سمت عضو اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید. در شرکت تغییرات دیگری نمی باشد و برابر آگهی تغییرات شماره 16294/92 مورخه 14/10/1392 می باشد. ش 1856096 رییس اداره ثبت اسناد و املاک کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

آگهی تغییرات شرکت تعاون روستایی کهنوج به شماره ثبت 883 و شناسه ملی 106300XXXX3 که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه محلی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد، بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 2/9/92 در شرکت مذکور تغییراتی میباشد: آقای اصغر توان از سمت عضو اصلی هییت مدیره شرکت استعفا و آقای منوچهر برازنده به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد بهبودی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. در شرکت تغییرات دیگری نمیباشد و برابر آگهی تغییرات شماره 2425/92 مورخه 18/2/92 میباشد. ش 1758856 ثبت شرکتهای کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 28/12/91 و تاییدیه شماره 5/741 مورخ 10/1/92 در شرکت مذکور تغییرات ی می باشد: آقای نادر بامری نسب به عنوان مدیر عامل آقای محمد سنجری به عنوان رییس هییت مدیره، آقای محمد بهبودی به عنوان نایب رییس هییت مدیره، آقای اصغر توان به عنوان عضو اصلی، آقایان حسین ظهیری و اسماعیل بامری به عنوان اعضا اصلی و خانمها سکینه بیننده به عنوان بازرس اصلی و فاطمه حیدری به عنوان بازرس علی البدل میباشند. تمامی اعضا هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت 3 سال و بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند. در شرکت تغییرات دیگری نمیباشد برابر آخرین آگهی شماره 13655 مورخ 24/8/91 می باشد. ثبت شرکتهای ثبت کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/01/90 در شرکت مذکور می باشد: آقای علی اکبر هوتی نژاد به عنوان مدیرعامل، آقای اصغر توان به عنوان رییس هییت مدیره، اسدالله شهدوست نایب رییس، محمد سنجری منشی و فریدون خواستگاری و محمد اباذر به عنوان اعضای اصلی اتحادیه می باشد. بازرسین قنبر احمدی و رسول رجبی به عنوان بازرس اصلی و علی البدل می باشد. تمامی اعضا هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 3 سال و بازرسین برای مدت یک سال در سمت های سابق و جدید خود انتخاب و ابقا شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل علی اکبر هوتی نژاد و رییس هییت مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد. در شرکت تغییرات دیگری نمی باشد برابر با آخرین آگهی شماره 165 مورخ 17/01/87 می باشد. اداره ثبت اسناد املاک شهرستان کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی