اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1106

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/01/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/13:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق الذکر که در مورخ 28/1/86 تحت شماره 1106 در دفتر ثبت شرکتهای اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت در مورخ 28/1/86 تکمیل گردیده مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - نام شرکت: شرکت خدمات فنی کشاورزی ادوات سبز کوهستان. 2 - نوع شرکت: سهامی خاص. 3 - موضوع شرکت: تهیه و تولید و توزیع ادوات کشاورزی و انجام کلیه اموری که به موضوع شرکت مربوط می شود. 4 - مرکز شرکت: الیگودرز- خیابان شهید عسگری (پونه زار) نبش کوچه بانک خون 5 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 - اسامی موسسین و شناسنامه و محل اقامت آنها: آقای کریم نظری فرزند میرزا آقا شماره شناسنامه 16 الیگودرز، آقای ایمان نظری فرزند کریم شماره شناسنامه 983 الیگودرز و خانم ایمانه نظری فرزند کریم شماره شناسنامه 374 الیگودرز همگی ساکن الیگودرز خیابان شهید عسگری نبش کوچه بانک خون. 7 - اسامی سهامداران و میزان سهام آنها: آقای کریم نظری دارای 60 سهم، آقای ایمان نظری دارای 30 سهم و خانم ایمانه نظری دارای 15 سهم از منقسم یکصد و پنج سهم بانام که ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال می باشد را دارا هستند. 8 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال است که تماماً و نقداً طبق گواهی شماره 123 تاریخ 19/1/86 بانک ملی ایران شعبه مرکزی الیگودرز به حساب 7928 به نام شرکت تادیه و پرداخت گردیده است. 9 - اسامی مدیران و صاحبان حق امضا: آقایان کریم و ایمان و خانم ایمانه نظری به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه آقای کریم نظری به سمت رییس هییت مدیره و خانم ایمانه نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایمان نظری به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت مذکور منصوب شدند و طبق ماده 45 اساسنامه شرکت کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق بهادار و غیره با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 10 - بازرسان شرکت: خانم فاطمه شرفی و آقای علی نظری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 11 - هفته نامه اشترانکوه جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی