اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 11

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/22:

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 18/03/1393 و طبق تاییدیه شماره 1866/28 مورخه 08/04/1393 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 1392 به تصویب اعضا رسید. 2 ـ آقای رضا زارع زاده فرزند(علی) به سمت بازرس اصلی و آقای رضا زارع زاده فرزند(شفیع) به سمت بازرس علی البدل شرکت کلاً برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ش 934440XXXX110733XXXX رییس ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/19:

براساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1392 و طبق تاییدیه شماره 1780/28 مورخ 04/04/1392 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 آقایان حسینعلی زارع زاده مهریزی، علی دهقانی زاده بغدادآباد و علی زارع زاده مهریزی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای عباس دهقانی زاده بغدادآباد به سمت عضو علی البدل هییت مدیره کلا برای مدت سه سال انتخاب شدند 2 آقای رضا زارع زاده به سمت بازرس اصلی و آقای علی دهقانی زاده به سمت بازرس علی البدل شرکت کلا برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 براساس صورت جلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1392 آقای حسینعلی زارع زاده مهریزی به سمت رییس هییت مدیره، آقای علی دهقانی زاده بغدادآباد به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی زارع زاده مهریزی به سمت منشی هییت مدیره و همچنین آقای داوود مویی بغدادآباد به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند که حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره توام با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت بثبت رسیده است. ش 934440XXXX110588XXXX رییس ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 27/4/91 و طبق تائیدیه شماره 3303/28 مورخه 14/5/91 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حال که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. 1ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 90 به تصویب اعضاء رسید. 2ـ آقای حاج علی زارعزاده بسمت بازرس اصلی و آقای رضا زارعزاده بسمت بازرس علی‎البدل شرکت کلا برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند که لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 20/4/90 و طبق تائیدیه شماره 28/1595/90 مورخه 8/6/1390 اداره تعاون شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. 1ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 1389 به تصویب اعضاء رسید. 2ـ آقای حاج علی زارعزاده بسمت بازرس اصلی و آقای رضا زارعزاده بسمت بازرس علیالبدل شرکت کلا برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند که لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بر اساس صورت جلسه هییت مدیره مورخه های 16/07/1388 و 21/7/1388 و طبق تاییدیه شماره 28/1876/88 مورخه 23/07/1388 اداره تعاون شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی اگهی می گردد. 1 با توجه به استعفا اعضا هییت مدیره از سمت خود اعضا جدید هییت مدیره شرکت عبارتند از: آقای حسینعلی زارع زاده به سمت رییس هییت مدیره، آقای رضا زارع زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس دهقانیزاده به سمت منشی هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی خدمت هییت مدیره انتخاب و تعیین که حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره توام با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حق امضا کلیه اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود که مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

براساس صورت جلسه هییت مدیره شرکت تعاونی درب و پنجره سازان شهرستان مهریز مورخه 7/8/1387 و طبق تایید شماره 764/30 مورخه 8/8/1387 اداره تعاون شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 ـ با درخواست استعفا آقای علی دهقانیزاده از سمت مدیرعاملی شرکت و آقای داود مویی از سمت رییس هییت مدیره شرکت موافقت گردید. 2 ـ آقایان عباس دهقانیزاده به سمت رییس هییت مدیره و حسینعلی زارع زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا زارع زاده به سمت منشی هییت مدیره و داود مویی به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و تعیین که حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای داود مویی، مدیرعامل و آقای عباس دهقانیزاده رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره توام با امضا آقای حسینعلی زارع زاده نایب رییس هییت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهدبود و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا آقای عباس دهقانیزاده رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود که مراتب ذیلا ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. رییس ثبت اسناد مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بر اساس صورت جلسه هییت مدیره مورخه 25/12/1386 و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 7/1/1387 شرکت تعاونی درب و پنجره سازان مهریز و طبق تاییدیه شماره 13/30 مورخ 15/1/1387 اداره تعاون شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. 1 ـ آقای محمد رضا مطهریان از سمت مدیرعامل شرکت استعفا نموده و مورد موافقت قرار گرفته. 2 ـ آقای علی دهقانی زاده از سمت ریاست هییت مدیره استعفا و مورد موافقت قرار گرفته. 3 ـ آقای داود مویی از سمت منشی گری هییت مدیره استعفا و مورد موافقت قرار گرفته. 4 ـ آقای رضا زارع زاده به عنوان عضو اصلی هییت مدیره پذیرفته شده. 5 ـ با توجه به استعفای افراد فوق الذکر آقای داود مویی بسمت رییس هییت مدیره و آقای عباس دهقانی زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا زارع زاده بسمت منشی هییت مدیره و آقای علی دهقانی زاده بسمت مدیرعامل شرکت کلاً برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و تعیین که حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک. سفته. برات و اوراق بهادار با رییس هییت مدیره و مدیرعامل تواماً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و در غیاب رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخه 18/4/85 شرکت تعاونی درب و پنجره سازان مهریز و طبق تاییدیه شماره 511/30 21/5/85 اداره تعاون شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 صورت حسابها و ترازنامه پایان سال مالی 1384 شامل عملکرد سود و زیان وترازنامه به تصویب رسیده. 2 آقایان علی دهقانیزاده فرزند رضا به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای رضا زارعزاده فرزند اکبر به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب و تعیین که مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده است. رییس ثبت اسناد مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/12:

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخه 24/4/82 شرکت تعاونی درب وپنجره سازان مهریز و طبق تاییدیه شماره 510/3012/5/1382 اداره تعاون شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد: 1 صورت حسابها و ترازنامه شامل عملکرد سود وزیان سال 1381 شرکت مطرح ومورد تصویب قرارگرفته است. 2 آقای عباس برزگری به سمت بازرس اصلی و آقای رضا ریاضی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه محلی پیمان یزد جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین که مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده است. رییس ثبت اسناد مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی