اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8569

شناسه ملی: 10610118458

تاریخ ثبت: 1391/01/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/01/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/23:

3,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/01/23:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/18:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/3 ریال بمبلغ 000/000/900/3 ریال منقسم به سه هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/300/1 ریال که تمام از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 1333/727 مورخ 17/7/1391 بانک توسعه صادرات ایران شعبه سنندج مبلغ 000/000/900 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 18/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال بمبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به سه هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماماً از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 113 ص 91/2401 مورخ 24/3/91 بانک پاسارگاد شعبه سنندج مبلغ 000/000/997/2 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 25/3/91 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/23:

شرکت فوق در تاریخ 23/1/91 تحت شماره 8569 و شناسه ملی 106101XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 23/1/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابتکار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: سرمایه گذاری و فعالیت در کلیه زمینه های جمع آوری و پردازش هرگونه پسماند اعم از صنعتی و غیر صنعتی تولید محصولات از مواد بازیافتی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه ماشین آلات بازیافتی و محصولات بازیافت شده و استفاده از تسهیلات بانکی در هرگونه فعالیت مرتبط با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان کردستان شهر سنندج جاده کرمانشاه کیلومتر 4 روبروی بنیاد بتن فجر کردستان. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به سه هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد سه هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 24/1333 مورخ 22/1/91 نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه سنندج پرداخت گردید. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای عیسی شریعتی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای ذکریا شریعتی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای وریا شریعتی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای وریا شریعتی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای جلال الدین زندی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای غازی گویلی کیلان به عنوان بازرس علی البدل. رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی