اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11997

شناسه ملی: 10103282985

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/17:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای قاسم محبوبی کد ملی 517926XXXX به نمایندگی استانداری استان مازندران به عنوان رییس هییت مدیره آقای علی امراللهی کد ملی 444956XXXX به نمایندگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران نایب رییس هییت مدیره، آقای بابک پزشکی کد ملی 152062XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری ایران به عنوان عضو هییت مدیره، آقای بابک پزشکی کد ملی 152062XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 800900XXXX112324XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ساری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضا هییت مدیره برای دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بابک پزشکی کد ملی 152062XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری ایران ـ آقای علی امراللهی کد ملی 444956XXXX به نمایندگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران ـ آقای قاسم محبوبی کد ملی 517926XXXX به نمایندگی استانداری استان مازندران ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب نگر متین به عنوان بازرس اصلی و آقای نجف باقرلو به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 800900XXXX112324XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ساری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 26/10/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی و دارایی استان مازندران با نمایندگی آقای سید علی شهابی و سازمان استانداری مازندران با نمایندگی آقای حسن اسماعیلی و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران با نمایندگی آقای سیروس رضاخانی و سازمان منابع طبیعی استان مازندران با نمایندگی آقای عباسعلی نوبخت و شرکت و توسعه گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت 12355 با نمایندگی آقای رحمت عباس نژادسرستی تا تاریخ 26/10/90/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رحمت عباس نژادسرستی به سمت رییس هییت مدیره و سازمان استانداری مازندران با نمایندگی آقای حسن اسماعیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سازمان منابع طبیعی استان مازندران با نمایندگی آقای عباسعلی نوبخت به سمت عضو هییت مدیره و سازمان اقتصادی و دارایی استان مازندران با نمایندگی آقای سید علی شهابی به سمت عضو هییت مدیره و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران با نمایندگی آقای سیروس رضاخانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یحیی دنیاگرد (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 26/10/90/3 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان مازندران و احد ساری به نشانی جدید استان مازندران شهرساری م امام بلوار جام جم اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 4 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تملک و احداث و اداره هتل های و مجموعه های بین راهی و گردشگری و کمپینگها هرگونه مشارکت و عملیات معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت تملک و اداره هتل ها و مجموعه های بین راهی و گردشگری و کمپینگها هرگونه مشارکت و عملیات و معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت. ایجاد تملک توسعه بازسازی و اداره کل مراکز توریستی زیارتی تاریخی صنعتی طبیعتی تفریحی رفاهی صنایع دستی و سایر منطق گردشگری و ایجاد بستر لازم بمنظور توسعه امر گردشگری و انجام کلیه فعالیت های اجرایی و امور تصدی گری از قبیل خدمات مسافرتی اطلاع رسانی فرهنگی اقتصادی اموزشی عمرانی فنی و مهندسی و برگزاری هرگونه همایش ها و نمایشگاههای مختلف در جهت توسعه گردشگری و بهره برداری از مراکز فوق الذکر و انجام امور مشاوره ای و ایجاد فرصتهای لازم مطالعاتی جهت موضوع فعالیت شرکت و مشارکت با شخصیت های حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی بمنظور سرمایه گذاری و توسعه گردشگری و اخذ نمایندگی از مراکز گردشگری خارجی و همچنین اعطای نمایندگی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت شرکت و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مراکز مالی داخلی و خارجی. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 2/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی