اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1160

شناسه ملی: 14000123867

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 8965136141

آدرس: یزد شهرستان میبد بخش مرکزی دهستان شهدا روستا شهرک صنعتی جهان اباد شهرک صنعتی کوچه آجر خوشرنگ خیابان مزرعه کلانتر پلاک 0 طبقه همکف واحد 0 به

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقایان محمدرضا صفدری زاده میبدی و محمدحسین صفدری زاده میبدی و مرتضی صفدری زاده میبدی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای علی فقیهی بیده بشماره ملی 448994XXXX (خارج از هییت مدیره و سهامداران) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و... با امضای ثابت رییس هییت مدیره و امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 971219XXXX89980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/05/1397 تصمیم ذیل اتخاذ شد :ماده 30 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ماده 30 )هییت مدیره شرکت مرکب از 3 الی 7 (سه الی هفت) نفر عضو اصلی افراد ذی صلاحی است که ضمن داشتن تخصص و تجربه از طرف مجمع عمومی از بین صاحبان سهام برای مدت 2 سال انتخاب می شوند، مجمع می تواند حداکثر سه نفر را برای عضویت علی البدل در هییت مدیره انتخاب کند. پس از انقضا دوره تصدی هییت مدیره مادام که تشریفات قانونی مربوط به انتخاب اعضا جدید صورت نگرفته، هییت مدیره سابق وظایف خود را کماکان انجام خواهد داد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند. تبصره 2 : انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است. ش 971219XXXX62767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمدرضا صفدری زاده میبدی با کد ملی 448963XXXX و محمدحسین صفدری زاده میبدی با کد ملی 448922XXXX4 و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی 448969XXXX و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی 448970XXXX و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی 448971XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و موسسه خیریه سایه طوبی میبد به شماره ثبت 145 میبد و شناسه ملی 109802XXXX3 با نمایندگی خانم ملوک صفدری زاده میبدی با کد ملی 448962XXXX به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 -آقای حمید رضا برزگر خانقاه کد ملی 444964XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مجیدرضا برزگری خانقاه کد ملی 448994XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 971219XXXX43295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:با توجه به استعفای آقای مجیدرضا برزگری خانقاه از سمت مدیرعاملی در نتیجه آقای علی فقیهی بیده بشماره ملی 448994XXXX (خارج از هییت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت رییس هییت مدیره و امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 960825XXXX45183 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمید رضا برزگر خانقاه به کد ملی 444964XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مجیدرضا برزگری خانقاه با کد ملی 448994XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 ـ صورتهای مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960825XXXX94785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1396 محل شرکت در واحد ثبتی میبد به آدرس یزد ـ شهرستان میبد ـ بخش مرکزی ـ دهستان شهدا ـ روستا شهرک صنعتی جهان اباد ـ شهرک صنعتی ـ کوچه (آجر خوشرنگ) ـ خیابان مزرعه کلانتر ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ واحد 0 به کد پستی 896513XXXX و شماره تلفن 035323XXXX1 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960827XXXX23773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 32 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده 32 : هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خسارتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. ش 950708XXXX77867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقایان محمد رضا صفدری زاده میبدی و محمد حسین صفدری زاده میبدی و مرتضی صفدری زاده میبدی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم ملوک صفدری زاده میبدی به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره وآقای مجید رضا برزگری خانقاه به شماره ملی 448994XXXX (خارج از هییت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت رییس هییت مدیره و امضا مدیرعامل و در غیاب وی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 950710XXXX87141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمد رضا صفدری زاده میبدی با کد ملی 448963XXXX و محمدحسین صفدری زاده میبدی با کد ملی 448922XXXX4 و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی 448969XXXX و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی 448970XXXX و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی 448971XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم ملوک صفدری زاده میبدی با کد ملی 9625863 448 به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی به عنوان عضو علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند 2 ـ آقای حمید رضا برزگر خانقاه به کد ملی 444964XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد زارع شاهی به کد ملی 448936XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ صورتهای مالی سال 1394 مورد تصویب قرارگرفت. ش 950710XXXX35315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/01:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/92 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان محمدعلی صفدری زاده میبدی و محمد صفدری زاده میبدی و محمدرضا صفدری زاده میبدی و محمد حسین صفدری زاده میبدی و مرتضی صفدری زاده میبدی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای سید حسین علوی به شماره ملی 448988XXXX به عنوان بازرس اصلی و احمد زارعشاهی به شماره ملی 448936XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. همچنین بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی 448969XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی 448970XXXX به عنوان نایب رییس و لطف اله فقیهی بیده به شماره ملی 448965XXXX به سمت مدیر عامل و آقایان محمدرضا صفدری زاده میبدی به شماره ملی 448963XXXX و محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی 448927XXXX و مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی 448971XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم طوبی فقیهی بیده به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت 145 میبد به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یک امضا از مدیر عامل یا نایب رییس با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 934480XXXX112559XXXX رییس ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی