اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 568

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی محصولات گلخانه ای که در تاریخ 14/2/87 تحت شماره 568 که به موجب نامه شماره 281/1 نمایندگی تعاون شهرستان سمیرم در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت سمیرم به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در هفته نامه شهرضا و روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: محصولات گلخانه ای زاگرس سمیرم. 2 ـ موضوع شرکت: محصولات گلخانه ای و سیفیجات. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: سمیرم پادنا سفلی ـ روستای رودآباد 4 ـ مبدا تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ سرمایه شرکت: 000/6300 ریال. 6 ـ آقایان 1 ـ محمد برغول 2 ـ قربانعلی روحانی 3 ـ فیض اله روحانی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای سادات الله موسوی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 7 ـ محمد برغول به عنوان منشی شرکت انتخاب گردید و محمد برغول به عنوان مدیرعامل شرکت و قربانعلی روحانی به عنوان رییس هییت مدیره و فیض الله روحانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. 8 ـ کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای محمد برغول مدیرعامل و قربانعلی روحانی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس فیض الله روحانی و با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا محمد برغول و با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 ـ محمد شیری به عنوان بازرس اصلی و حمدالله برغول به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمیرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی