اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1615

شناسه ملی: 10190126503

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/29:

الف به دلیل واقع بودن مرکز اصلی شرکت در حوزه ثبتی شهرستان البرز پرونده شرکت مذکور تحت شماره 656 مورخه 29/8/92 در این اداره ثبت گردید. ب طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 28/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی 101901XXXX3 و آقای سیاوش سهیلی کد ملی 137956XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به شناسه ملی 101025XXXX0 و شماره ملی 401138XXXX و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای شهرام صیادی با شناسه ملی 101020XXXX8 و کد ملی 004082XXXX و آقای علی نورزاد به کد ملی 004114XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 طبق صورتجلسه هییت مدیره 28/4/91 آقای سید محمدباقر فاضلیان به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی نورزاد به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای شهرام صیادی به نمایندگی از شرکت گل پخش اول به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ذیل دفتر ثبت شرکت ها در مورخه 29/8/92 تکمیل امضا گردید. ش 1731664 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/87 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و صورت حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 29/12/86 به تصویب رسید. 2 شرکت گروه صنعتی گلرنگ و شرکت گل پخش اول و آقای علی نورزاد به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 آقایان سیاوش سهیلی و داود خمارلو به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/4/87 آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به سمت رییس هییت مدیره، آقای سیدعلی دین حسینی به نمایندگی از شرکت گل پخش اول به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نورزاد به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهرام صیادی (خارج از اعضا هییت مدیره و سهامداران) به سمت مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضا متفق دو نفر از سه نفر رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/21:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 24/5/83 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 در راستای مفاد ماده 141 قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به یکصد میلیون ریال کاهش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه سرمایه شرکت به مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به دوازده هزار و پانصد سهم هشت هزار ریالی و عادی با نام که تماما پرداخت شده است اصلاح یافت. 2 ماده 28 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: و تعداد سهام وثیقه مدیران از 10 سهم به یک سهم کاهش یافت. 3 ماده 23 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح یافت : شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 3 الی 5 نفر که از بین دارندگان سهام توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره خواهد شد. 4 آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به عنوان نماینده شرکت گروه صنعتی گلرنگ طبق حکم شماره 6/83 مورخ 22/5/83 و آقای سیدعلی دین حسینی به عنوان نماینده شرکت گل پخش اول طبق حکم شماره 6 256 مورخ 22/5/83 و آقای علی نورزاد به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 5 برابرصورت جلسه هییت مدیره مورخ 8316 E مورخ 24/5/83 آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به عنوان نماینده شرکت گروه صنعتی گلرنگ طبق حکم شماره 8316 E مورخ 22/5/83 به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدعلی دین حسینی به عنوان نماینده شرکت گل پخش اول طبق حکم شماره 6 256 مورخ 22/5/83 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نورزاد به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضای متفق مدیر عامل و یکی از دونفر رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 4/4/82 تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است: 1 - آقایان محمدکریم فضلی - مهدی فضلی و علی نورزاد به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 - برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/4/82 آقای محمدکریم فضلی به سمت رییس هییت مدیره و مهدی فضلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی نورزاد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضا متفق دونفر از سه نفر رییس هییت مدیره - نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل ومهر شرکت معتبر است. 3 - محل دفتر خدمات مرکزی و مدیریتی از جای سابق به تهران خیابان کارگر شمالی روبروی دانشکده اقتصاد ساختمان 461 طبقه 4 واحد 27 تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی