اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 372373

شناسه ملی: 1032021270

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 6351719585

آدرس: استان خوزستان واحد بندر ماهشهر به نشانی جدید استان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر فاز 2 بلوار کوثر روبروی هتل دریا

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/24:

3,800,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 24/7/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای فرهاد جابری به شماره ملی 593992XXXX با دریافت مبلغ 000/000/49 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای ایمان حسینی به شماره ملی 413238XXXX با دریافت مبلغ 000/000/49 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/800/101 ریال به مبلغ 000/800/3 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان خوزستان واحد بندر ماهشهر به نشانی جدید استان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر فاز 2 بلوار کوثر روبروی هتل دریا کدپستی 635171XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 20/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی