اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6079

شناسه ملی: 10980111723

تاریخ ثبت: 1389/12/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/03

آدرس: مازندران بابل خیابان آیت الله خامنه ای ک ارشاد 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت رستاک نیک پی (سهامی خاص) که در تاریخ 3/12/89 تحت شماره 6079 و با شناسه ملی 109801XXXX3 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مجری طرح و پروژه های عمرانی انجام عملیات نقشه برداری در خصوص شناخت مقدماتی پروژه های راه و باند و محاسبه مبلغ پیمان طرح ریزی و اجرای پروژه های عمرانی، انجام عملیات نقشه برداری در خصوص طرح های تفصیلی ـ طرحهای هادی تهیه نقشه های کادآستر شهری و نقشه های توپوگرافی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران ـ بابل ـ خیابان آیت الله خامنه ای ک ارشاد 6 پلاک 15 ـ کد پستی 67145 ـ 43451 . 3 ـ مبدا شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ( 000/000/1 ) ریال منقسم به یکصد ( 100 ) سهم بانام ده هزار ( 000/10 ) ریالی که مبلغ یک میلیون ( 000/000/1 ) ریال برابر گواهی شماره 392/2848 ـ 19/11/89 بانک صادرات شعبه خیابان طالقانی بابل به حساب جاری 033030XXXX001 شرکت واریز گردید. 5 ـ آقای سعید اسفندیاری نیک و منوچهر اسفندیاری نیک و مجید اسماعیل پورگنجی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ خانم سیمین اسفندیار و آقای کیوان حسین نژاد به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 8 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 18/11/89 آقای سعید اسفندیاری نیک به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای مجید اسماعیل پورگنجی به سمت نایب رییس و آقای منوچهر اسفندیاری نیک به سمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق، اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته و بروات) و عقود اسلامی با امضا سعید اسفندیاری نیک (مدیرعامل) و مهر شرکت و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا (نایب رییس) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی