اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 219

شناسه ملی: 14007968075

تاریخ ثبت: 1397/09/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/09/06

آدرس: استان اردبیل شهرستان پارس آباد بخش مرکزی شهر پارس آباد محله شهیداجاقی خیابان امام خمینی کوچه اول پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 5691877335

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

تاسیس موسسه غیر تجاری توان بخشی مهر آفرینان مغان درتاریخ 06/09/1397 به شماره ثبت 219 به شناسه ملی 140079XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: تاسیس مرکز و نگهداری و ساماندهی بیماران روانی مزمن در راستای ارتقا و بهبود سلامت جامعه ارایه خدمات آموزشی، توانبخشی، ، مراقبتی ودرمانی به بیماران روانی مزمن توانمندسازی بیماران روانی مزمن جهت دستیابی به زندگی مستقل وخودکفا در سطح خانواده واجتماع ایجادبستر مناسب جهت توانبخشی حرفه ای متناسب با توانایی های بیماران ارایه خدمات مددکاری شماره مجوز 194018314 تاریخ مجوز 04/07/1397 مرجع صادرکننده اداره بهزیستی شهرستان پارس آباد مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ محله شهیداجاقی ـ خیابان امام خمینی ـ کوچه اول ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 569187XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 2000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقایان و خانم ها عدالت قاسمزاده و ناهید پور اسمعیل و فرزاد خیری گیگلو و مهلقا آقا نژاد هر کدام دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه:. خانمها وآقایان ناهید پور اسمعیل به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 504980XXXX و عدالت قاسمزاده به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 504892XXXX و عصمت روشن چشم(خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 504901XXXX و زمینه خیری گیگلو(خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 504003XXXX و محیا فریدی(خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 504984XXXX و مهلقا آقا نژاد به سمت خزانه دار به شماره ملی 601988XXXX و فرزاد خیری گیگلو به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 504996XXXX برای مدت 3 سال انتخاب شدند و خاطره امیدی به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا) به شماره ملی 504005XXXX برای مدت 2 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهداور با امضا خانم ناهید پور اسمعیل و خانم مه لقا آقانژاد با مهر موسسه و امضا مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970906XXXX59452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی