اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 478

شناسه ملی: 1260098320

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 3/10/91 آقایان علیرضا نظری، حسین نظری و محمدرضا نظری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و خانم صدیقه کثیری و آقای بهزاد گرگی به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب شدند. علیرضا نظری به سمت رییس و حسین نظری به سمت نایب رییس و محمدرضا نظری به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا رییس و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است، روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت شهرضا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی