اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4583

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/4/90 شرکت سهامی خاص تاک خوشه طلا تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 اسفند یار پور سلطانی واحد پورسلطانی و صمد پورسلطانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 اصغر نگین بخش باقری به سمت بازرس اصلی وسعید بهروزی زاد به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 اسفندیار پور سلطانی به سمت عضو و رییس هییت مدیره واحد پور سلطانی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و صمد پور سطانی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب شدند. 5 امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با دو نفر اعضای هییت مدیره مذکور و اسناد مکاتبات عادی واداری و تعهد نامه ها و وکالتنامه های گمرکی ترخیص کالا و واگذاری یا فروش اظهارنامه های صادراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی با هر یک از اعضای هییت مدیره در هرحال همراه بامهر شرکت خواهدبود. 6 امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 8/5/90 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکت های ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/6/88 شرکت سهامی خاص تاک خوشه طلا تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال منقسم به چهل هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام از محل واریز وجه نقد و از طریق صدور ده هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام افزایش یافت که کل مبلغ افزایش یافته نقدا برابر گواهی شماره 31902 28/6/88 بانک ملی شعبه ارومیه به حسا به شماره 010055XXXX005 واریز و بشرح ذیل اصلاح و تصویب شد. 2 ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد ریال منقسم به چهل هزار سهم یکصد هزار ریالی تماما پرداخت شده میباشد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئت مدیره مورخ 3/5/88 شرکت سهامی خاص تاک خوشه طلا تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1ـ آقایان اسفندیار پور سلطانی، احد پور سلطانی و صمد پور سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2ـ خانم آرزو مرادی بسمت بازرس اصلی و آقای سعید بهروزی زاد بسمت بازرس علیالبدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 3ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. 4ـ آقایان اسفندیار پور سلطانی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، احد پور سلطانی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، صمد پور سلطانی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 5ـ امضای کلیه اسناد مالی چکها قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیر مذکور و امضای مکاتبات عادی و اداری و تعهدنامهها و وکالتنامههای گمرکی و تشریفات گمرکی ترخیص کالا و واگذاری یا فروش اظهارنامههای صادراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بتنهایی با هر یک از اعضای هیئت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. 6ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 31/5/88 تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/5/86 شرکت سهامی خاص تاک خوشه طلا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علی فرساد حبیبی به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید بهروزی زاد به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - آقایان اسفندیار پورسلطانی، احد پورسلطانی و صمد پورسلطانی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - آقای اسفندیار پورسلطانی به سمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای احد پورسلطانی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای صمد پورسلطانی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب شدند. 5 - امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور متفقاً با دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره مذکور و امضای مکاتبات عادی و اداری و تعهدنامه ها و وکالتنامه های گمرکی و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و واگذاری یا فروش اظهارنامه های صادراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی با هر یک از اعضای هییت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/28:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 22/7/85 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/8/85 شرکت سهامی خاص تاک خوشه طلا تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 - ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال 84 تصویب شد. 2 - آقایان علی فرساد حبیبی به سمت بازرس اصلی و سعید بهروزی زاد به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ سه میلیارد ریال منقسم به سی هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام از محل واریز وجه نقد افزایش یافت که نقداً برابر گواهی بانکی شماره 868 مورخ 13/8/85 بانک ملی شعبه ارومیه پرداخت گردیده و نتیجتاً ماده پنج اساسنامه به شرح زیر تغییر و اصلاح گردید: ماده پنج سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد ریال می باشد که از سی هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تشکیل یافته و صددرصد پرداخت شده است. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/5/84 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/5/84 شرکت سهامی خاص تاک خوشه طلا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علی فرساد حبیبی به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید بهروزی زاد به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - آقایان اسفندیار پورسلطانی، احد پورسلطانی و صمد پورسلطانی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال تعیین شدند. 3 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - آقای اسفندیار پورسلطانی به سمت رییس هییت مدیره، آقای احد پورسلطانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای صمد پورسلطانی به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شدند. 5 - امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور متفقاً با دو نفر از سه نفر اعضای اصلی هییت مدیره و امضای مکاتبات عادی و اداری و تعهدنامه ها و وکالت نامه های گمرکی و تشریفات گمرکی، ترخیص کالا و واگذاری و یا فروش اظهارنامه های صادراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی با هر یک از اعضای هییت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - سرمایه شرکت: از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به بیست هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح و تصویب شد. ماده پنج: سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به بیست هزار سهم یکصد هزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی