اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 91

شناسه ملی: 107220018181

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/23:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 7/4/91 شرکت پوشش خزر فوم شمال سهامی خاص شماره ثبت 91 و نامه شماره 3550/91/110 مورخه 14/4/91 مدیر عامل شرکت تصمیمات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است. 1 خانمها مبارکه غلامزاده پیر سرایی و فاطمه مختاری گیگاسری و آقای محمد غلامزاده پیر سرایی به عنوان اعضای هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 آقایان محمد علیزاده و حسین جعفری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 3 طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخه 7/4/91 خانم فاطمه مختاری گیگاسری به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد غلامزاده پیر سرایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای منفرد آقای محمد غلامزاده پیر سرایی (نایب رییس و مدیر عامل ) معتبر خواهد بود. کد شناسه ملی 107220XXXX81 کدپستی: 69651 43591 ش 734270XXXX110020XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی