اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 977

شناسه ملی: 14003717894

تاریخ ثبت: 1392/08/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: شهرستان کردکوی بلوار امام رضا ع

کد پستی: 4881636476

تاریخ تاسیس: 1392/08/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

3,600,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 19/8/92 شماره ثبت 977 شناسه ملی 140037XXXX4 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خدماتی، انجام امور رفاهی برای کلیه اعضا از جمله مسکن و خدمات مصرفی برای کلیه اعضا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان کردکوی بلوار امام رضا (ع) کدپستی 488163XXXX 4 سرمایه شرکت: بمبلغ 000/600/3 ریال منقسم به 24 سهم 000/150 ریالی که مبلغ 000/600/3 ریال سرمایه شرکت نقداً طی گواهی 266/3111 مورخه 23/4/92 بانک توسعه تعاون شهرستان کردکوی بحساب شرکت واریز شده است. 5 اولین مدیران دارندگان حق امضا: آقای حجت حیدر پوریساقی کد ملی 224930XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد روحانی فر کد ملی 038513XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین احمدی کد ملی 224972XXXX به سمت منشی هییت مدیره کلاً به عنوان اعضای هییت مدیره و آقای فریدون زاهد کد ملی 224853XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. آقای مهدی مسکنی کد ملی 079198XXXX به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای مهدی مسکنی ( مدیر عامل ) و آقای حجت حیدر پور یساقی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و در غیاب آقای حجت حیدر پوریساقی آقای محمد روحانی فر (نایب رییس هییت مدیره) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت آقای حمید الوند کد ملی 224872XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فروغ اورسجی کد ملی 224940XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 667760XXXX770013XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی