اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1192

شناسه ملی: 10980202988

تاریخ ثبت: 1390/03/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، معراج 2 ،

کد پستی: 8741677875

تاریخ تاسیس: 1390/03/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین شیروانی بیدگلی کد ملی 619969XXXX ، مسعود فضل کد ملی 126166XXXX و احمد فضل کد ملی 126037XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ حسن عبدی برزکی کد ملی 126293XXXX بسمت بازرس اصلی و محمد مهدی حقیقیان بیدگلی کد ملی 619923XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای 1395 و 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970819XXXX96571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1397 حسین شیروانی بیدگلی به شماره ملی 619969XXXX بسمت رییس هییت مدیره، مسعود فضل به شماره ملی 126166XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، احمد فضل به شماره ملی 126037XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره (حسین شیروانی بیدگلی) و مدیرعامل (احمد فضل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970819XXXX68817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شیروانی بیدگلی بشماره ملی 619969XXXX و آقای مسعود فضل بشماره ملی 126166XXXX وآقای احمدفضل بشماره ملی 126037XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقایان حسن عبدی برزکی بشماره ملی 126293XXXX بسمت بازرس اصلی و محمد مهدی حقیقیان بیدگلی بشماره ملی 619923XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.تراز مالی سالهای 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950907XXXX03475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: ماده 33 اساسنامه اصلاح و به شرح ذیل تکمیل گردید: ماده 33 اساسنامه: " هر یک از مدیران شرکت در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت می باشند." ش 950907XXXX53972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شیروانی بیدگلی ابوالفضل بشماره ملی 619969XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای مسعودفضل بشماره ملی 126166XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد فضل بشماره ملی 126037XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره آقای حسین شیروانی بیدگلی و مدیرعامل آقای احمد فضل متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 950907XXXX84119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض شده ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/93 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام از مبلغ 000/000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/540/6 ریال افزایش یافت که تماما طی گواهی بانکی شماره 177538 93 مورخ 28/11/93 بانک شهر شعبه کاشان تماما پرداخت شده است و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/540/6 ریال منقسم به 3000 سهم بانام 000/180/2 ریالی که تماماً پرداخت شده است ش 940122XXXX95604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 3/9/1393 شرکت مذکور: مرکز اصلی شرکت از آدرس آران و بیدگل، خیابان شهدا، معراج 2 ، کدپستی 874167XXXX به آدرس آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک، فرعی سوم، کدپستی 874171XXXX منتقل که به تبع آن ماده 4 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت. ماده 4 اساسنامه: مرکز اصلی و شعب آن: آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک، فرعی سوم، کدپستی 874171XXXX ش 1896281 رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/21:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 11/8/1393 شرکت مذکور: 1 ـ تراز و حساب سود و زیان سال های مالی 1390 الی 1392 شرکت بتصویب رسید. 2 ـ آقایان حسین شیروانی بیدگلی فرزند ابوالفضل متولد 1358 به ش ش 11 و شماره ملی 619969XXXX عضو و بسمت رییس هییت مدیره و مسعود فضل فرزند حسین متولد 1339 به ش ش 750 و شماره ملی 126166XXXX عضو و بسمت نایب رییس هییت مدیره و احمد فضل فرزند حسین متولد 1335 به ش ش 38650 و شماره ملی 126037XXXX عضو و بسمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 3 ـ آقایان حسن عبدی برزکی فرزند محمد اسمعیل متولد 1350 به ش ش 68 و شماره ملی 126293XXXX و محمد مهدی حقیقیان بیدگلی فرزند حسینعلی متولد 1349 به ش ش 7607 و شماره ملی 619923XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 5 ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می ابشد. ش 1893659 رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فرش برین کاشان سهامی خاص که در تاریخ 4/3/90 تحت شماره 1192 و شناسه ملی 109802XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تهیه ماشین آلات بافندگی و ریسندگی و خط تولید و تکمیل فرش ماشینی و تولید فرش ماشینی و تکمیل آن و تولید نخ و فرش و فروش محصولات شرکت و خرید مواد اولیه و واردات و صادرات محصولات شرکت وکالاهای مجاز و امور بازرگانی و کلیه اموری که با موضوع فوق مرتبط باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل ـ خیابان شهدا ـ معراج 2 ـ کدپستی 874167XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیارد ریال منقسم به 3000 سهم یک میلیون ریالی با نام که مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال آن طی گواهی شماره 979 مورخه 25/2/90 بانک ملی شعبه کاشان کد 2901 پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: احمد فضل عضو و به سمت رییس هییت مدیره و مسعود فضل عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین شیروانی بیدگلی عضو و به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: برابر قانون تجارت و مفاد اساسنامه 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: به ترتیب آقایان مهدی معین آبادی و حسن عبدی برزکی برای مدت یکسال انتخاب شدند. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی