اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 320559

شناسه ملی: 10103598152

تاریخ ثبت: 1387/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران هفت تیر خیابان قایم مقام فراهانی بن بست ممتاز پلاک 7 طبقه دوم واحد 5

کد پستی: 1589613877

تاریخ تاسیس: 1387/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/15:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/02:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا دیده ور به شماره ملی 006939XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل خانم راضیه عسگری حاتم آبادی فراهانی به شماره ملی 007495XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد مهبود به شماره ملی 006924XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961216XXXX37981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ هفت تیر ـ خیابان قایم مقام فراهانی ـ بن بست ممتاز ـ پلاک 7 ـ طبقه دوم ـ واحد 5 کد پستی: 158961XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961202XXXX70693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 300000000 ریال منقسم به 10000 سهم 30000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 941103XXXX22245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهدیه عسگری حاتم آبادی فراهانی به شماره ملی 007875XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم عاطفه ملکی به شماره ملی 045149XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رضا دیده ور شماره ملی 006939XXXX به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره آقای محمدمهبود به شماره ملی 006924XXXX به سمت نایب رییس خانم راضیه عسکری حاتم آبادی فراهانی به شماره ملی 007495XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940917XXXX17481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 29/12/1392 به تصویب رسید. خانم آیدا مطیعا بشماره ملی 006579XXXX بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای هادی عباس زاده امیری بشماره ملی 004346XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ 930712XXXX85688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه, سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید. موسسه حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و محمدحسن کریمی 175474XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1738141 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی 175474XXXX به نوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهیها یشرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حسابٍهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. در تاریخ 3/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی 175474XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 13/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/02/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/02/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا دیده ور به شماره ملی 006939XXXX و آقای محمد مهبود به شماره ملی 006924XXXX و خانم رقیه حسن زاده مجاوری به شماره ملی 216143XXXX تا تاریخ 20/02/1392 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا دیده ور به شماره ملی 006939XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد مهبود به شماره ملی 006924XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رقیه حسن زاده مجاوری به شماره ملی 216143XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا دیده ور به شماره ملی 006939XXXX به سمت مدیر عامل . 3 امضا اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها و غیره با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 12/04/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی 175474XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. در تاریخ 27/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/03:

شرکت فوق در تاریخ 02/02/1387 تحت شماره 320559 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 02/02/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی، اعم از خرید و فروش انواع محصولات داخلی، صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز در زمینه های مختلف، اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری و فعالیت در بخش های صنعت و مسکن و کشاورزی و تاسیس و ایجاد و اداره واحدهای تولیدی به صورت مستقل و یا مشارکت با دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهران قایم مقام فراهانی بن بست ممتاز پ 7 واحد 5 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 10000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 10000 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 127 مورخ 28/01/1387 نزد بانک ملت شعبه بورس کالای ایران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای رضا دیده ور به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم رقیه حسن زاده مجاوری به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای محمد مهبود به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای رضا دیده ور به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا اسناد و اوراق و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها و غیره با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 11 آقای علی حسن زاده مجاوری به عنوان بازرس اصلی 22 خانم سمیرا بهرامی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی