اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 285

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس 7531/012- 27/7/81 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره 23/4/85 منضم به نامه شماره 642- 21/5/85 اداره تعاون شهرستان محمودآباد تغییرات ذیل در شرکت فوقالذکر به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1- برابر صورتجلسه هیئت مدیره آقای نبیاله تیموری به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند، ضمناً در هیچگونه تغییری در صاحبان امضا شرکت صورت نپذیرفت. 2- بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال نیز در سمت خود ابقا شدند. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی