اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8290

شناسه ملی: 10220124205

تاریخ ثبت: 1385/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/20

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مسعود قهرمانی کد ملی 639961XXXX به سمت رییس هییت مدیره.، خانم بیانه قهرمانی کد ملی 292971XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. و آقای ناصرخوشبخت کد ملی 297023XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل به مدت دوسال (از تاریخ مجمع) تعیین و انتخاب شدند. 2 امضای کلیه اسناد مالی. چک. سفته. بروات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980825XXXX36159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 تصویب شد. - 2 آقایان ناصر خوشبخت به کد ملی 297023XXXX .مسعود قهرمانی به کد ملی 639961XXXX و خانم بیانه قهرمانی به کد ملی 292971XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند - 3 خانم خدیجه بختیاری نژاد به کد ملی 007632XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم اقدس بختیاری باش آچوق به کد ملی 293905XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند - 4 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980723XXXX20159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مسعود قهرمانی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم بیانه قهرمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ناصرخوشبخت به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال تعیین و انتخاب شدند 2 ـ : امضای کلیه اسناد مالی.چک.سفته.بروات قراردادهاو سایر اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960715XXXX63808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/95 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان ناصر خوشبخت به کد ملی 297023XXXX - مسعود قهرمانی به کد ملی 639961XXXX و خانم بیانه قهرمانی به کد ملی 292971XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند 2 ـ خانم خدیجه بختیاری نژاد به کد ملی 007632XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم اقدس بختیاری باش آچوق به کد ملی 293905XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 -روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انخاب شد. ش 960614XXXX49513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی 1393 به تصویب رسید. 2 - آقایان ناصر خوشبخت به کد ملی 297023XXXX و مسعود قهرمانی به کد ملی 639961XXXX و مرضیه خوشبخت به کد ملی 297225XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. 3 - خانم خدیجه بختیاری نژاد به کد ملی 007632XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم اقدس بختیاری باش آچوق به کد ملی 293905XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند 4 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انخاب شد. ش 940904XXXX17167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای مسعود قهرمانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مرضیه خوشبخت به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای ناصرخوشبخت به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. 2 - امضای کلیه اسناد مالی. چک. سفته. بروات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940904XXXX15834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 نشانی شرکت در ارومیه به خیابان حافظ ـ پاساژ حافظ ـ طبقه دوم ـ پلاک 39 تغییر و انتقال یافت. ش 940511XXXX54702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آدرس شعبه شرکت در تهران به میدان پونک ـ بلوار میرزا بابایی ـ نبش عدل ـ پلاک 29 ـ طبقه اول ـ واحد 2 تغییر و انتقال یافت. ش 940125XXXX07936 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/11:

پیرو آگهی تصمیمات شماره 50950/8290 مورخ 5/8/92 شرکت سهامی خاص پرشین ارتباط داده شماره ثبت 8290 شناسه ملی 102201XXXX5 بند 2 آگهی بشرح ذیل اصلاح و جهت اطلاع عموم ثبت و آگهی می گردد: 2 خانم خدیجه بختیاری نژاد به شماره ملی 007632XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اقدس بختیاری باش آچوق به شماره ملی 293905XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 020100XXXX110086XXXX مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/7/92 شرکت سهامی خاص پرشین ارتباط داده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای ناصر خوشبخت به شماره ملی 297023XXXX مسعود قهرمانی به شماره ملی 639961XXXX مرضیه خوشبخت به شماره ملی 297225XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 خانم خدیجه قهرمانی به شماره ملی 639961XXXX به سمت بازرس اصلی خانم مرضیه خوشبخت به شماره ملی 293058814 به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 آقای مسعود قهرمانی به سمت عضو و رییس هییت مدیره خانم مرضیه خوشبخت به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای ناصر خوشبخت به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب شدند. 5 امضای کلیه اسناد مالی و چک سفته بروات قراردادها سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. 6 امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ 5/8/92 تکمیل شد. ش 020100XXXX110085XXXX مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 29/5/90 شرکت سهامی خاص پرشین ارتباط داده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ناصر خوشبخت، مسعود قهرمانی و مرضیه خوشبخت به سمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 خدیجه بختیاری نژاد به سمت بازرس اصلی و اقدس بختیاری باش آچوق به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 مسعود قهرمانی به سمت عضو و رییس هییت مدیره، مرضیه خوشبخت به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و ناصر خوشبخت به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 5 امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. 6 امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 18/7/90 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/23:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1388 شرکت سهامی خاص پرشین ارتباط داده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 شعبه شرکت واقع در تهران پونک سردار جنگل ده متری گلستان پلاک 10 طبقه سوم واحد 4 تاسیس و افتتاح گردید. 2 آقای ناصر خوشبخت به عنوان مدیر شعبه تهران منصوب گردید. مسیول ثبت شرکت های ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/2/88 شرکت سهامی خاص پرشین ارتباط داده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - ترازنامه حساب سود و زیان سال های منتهی به سال 29/12/87 به تصویب رسید. 2 - ناصر خوشبخت و مسعود قهرمانی و مرضیه خوشبخت به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - خدیجه بختیاری نژاد به عنوان بازرس اصلی و اقدس بختیاری باش آچوق به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 4 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 - مصعود قهرمانی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و مرضیه خوشبخت به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و ناصر خوشبخت به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - امضای کلیه اسناد مالی، چک ها، قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 22/2/88 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص پرشین ارتباط داده که در تاریخ 20/7/85 تحت شماره 8290 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/7/85 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی و تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده و شبکه های انتقال سیمی و بی سیم ، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره ای و نظایر آن. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: ارومیه، خیابان مجتمع آپادانا، بلوک 18 ، طبقه همکف، سمت راست. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که صددرصد آن طی گواهی شماره 488 مورخه 6/6/85 بانک ملی شعبه آب و فاضلاب ارومیه پرداخت شده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای ناصر خوشبخت به سمت رییس هییت مدیره، خانم خدیجه بختیاری نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم بیانه قهرمانی به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای مسعود قهرمانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شده اند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اوراق تعهدآور با رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای صلاح الدین زاهدی به سمت بازرس اصلی و آقای باقر لعل شهسواری به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شده اند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی