اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/22:

234,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/28:

خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان امور آب غرب استان تهران که درتاریخ 22/5/82 تحت شماره 8237 دراین اداره بثبت رسیده و درتاریخ 22/5/82 ازلحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه زمین مسکونی خانه و آپارتمان و هرگونه اقدام درخصوص مسکن با ماده سه اساسنامه 2 - مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکزاصلی شرکت: کرج بلوار شهید چمران امورآب به غرب استان تهران 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 234000000 ریال منقسم به 39 سهم شش میلیون ریالی که مبلغ 78000000 ریال طی گواهی 16/2/82 بانک صندوق تعاون به حساب شرکت واریز گردیده است. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: ایرج رحمانی به سمت رییس و مدیر عامل و علی رضا جلالی به سمت نایب رییس ومهین گودرزی به سمت منشی وعبدالخالق ضیا اسلامی به سمت عضو علی البدل شرکت برای مدت سه سال انتخاب و مقرر شد امضا کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل چک‚ سفته برات و اوراق بهادار باامضا دو نفر ازاعضا هییت مدیره نایب رییس و منشی به اتفاق مدیر عامل ومهرشرکت معتبر واوراق عادی ونامه ها باامضا مدیر عامل ومهرشرکت معتبرمی باشد. 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شرکت. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: سیدعیسی عظیمی به سمت بازرس اصلی ومحمدرضا گیتی پژوه به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی