اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3635

شناسه ملی: 10360050549

تاریخ ثبت: 1388/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/16

آدرس: 1 3 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند سجاد شهر امامت 37

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/10/88 تحت شماره 3635 و شناسه ملی 103600XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تبدیل ورق به جعبه 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان جنوبی ـ شهر بیرجند سجاد شهر امامت 37 پلاک 28 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 170 ـ 7783 ـ 2 ـ 31 مورخ 29/9/1388 نزد بانک صادرات شعبه شهدا بیرجند پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سیدقاسم محمودی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای سید مجتبی محمودی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای سید جعفر محمودی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای سید جعفر محمودی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای سید جعفر محمودی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است 7 ـ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل : 1 ـ 8 ـ خانم زینب خسروی چاهک به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم معصومه مهدی نژاد به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی