اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6502

شناسه ملی: 14007329426

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/23:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/07/1397 شرکت واصله به تاریخ 23/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ اعضا هییت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. 2 ـ آقای عبدالرحیم طبیشی به شماره ملی 182876XXXX و خانم شهلا بوهان به شماره ملی 182899XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. 3 ـ آقای عبدالرحیم طبیشی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم شهلا بوهان به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرادادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 4 ـ خانم فاطمه هاشمی به سمت بازرس اصلی و خانم یاسمین هاشمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970723XXXX08512 سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر)

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی