اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 454500

شناسه ملی: 14004070668

تاریخ ثبت: 1393/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1546818673

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد کوچه شمشک ک هدیه خیابان دکتر علی شریعتی پلاک 1118 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1393/02/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/30:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ کوچه شمشک (ک هدیه) ـ خیابان دکتر علی شریعتی ـ پلاک 1118 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 154681XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961222XXXX34141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/09:

شرکت سهامی خاص بانی شایان ورزش در تاریخ 30/02/1393 شماره ثبت 454500 شناسه ملی 140040XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: واردات صادرات خرید فروش لوازم ورزشی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایده ها و مناقصه های دولتی و خصوصی، اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان الوند پلاک 70 کدپستی 151684XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 000/5 سهم 000/10 ریالی که تعداد 000/5 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/500/21 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 496/92/1047 مورخ 19/12/92 نزد بانک سرمایه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.. اولین مدیران شرکت: ایمان بهاری به سمت نایب رییس هییت مدیره، میترا احدپور به سمت عضو هییت مدیره، میترا احدپور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، نادر نفیسی کیا به سمت رییس هییت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای نادر نفیسی کیا به سمت رییس هییت مدیره و میترا احدپور به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی کریمی به شماره ملی 006323XXXX به عنوان بازرس اصلی. فرزین خورشیدی به شماره ملی 008383XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 1827997 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی