اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 9259

شناسه ملی: 10860756320

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال 1394 تصویب گردید. غلامرضا حداد بهمیی به شماره ملی 186046XXXX به عنوان بازرس اصلی و سیدمحمد کاظم حاجی امام به شماره ملی 443076XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. عبدالمحمد متور به شماره ملی 661968XXXX و محمد رضا اسمی پورگراوند به شماره ملی 184153XXXX و حسین عیسوند دهداری به شماره ملی 200166XXXX و محمود ناظمی به شماره ملی 181896XXXX و غلامحسین بهرامیان به شماره ملی 526863XXXX و حمید سعادت نژاد به شماره ملی 481939XXXX و کریم مقدم به شماره ملی 189828XXXX و به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره جمشید جعفری شهنی به شماره ملی 555921XXXX و مهدی جلالی به شماره ملی 198930XXXX به عنوان اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ش 960824XXXX44607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبدالمحمد متور به شماره ملی 661968XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا اسمی پورگراوند به شماره ملی 184153XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین عیسوند دهداری به شماره ملی 200166XXXX به سمت منشی هییت مدیره و عبدالهادی اسماعیلی به شمارملی 526963XXXX به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس حق امضا دارد. ش 960824XXXX63248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ملک محمد باقر پور به شماره ملی 184039XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ محمدرضا معامله گری به شماره ملی 175572XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ قدرت اله صالحی به شماره ملی 186035XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ جمشید جعفری شهنی به شماره ملی 555921XXXX و هدایت عسکرزاده به شماره ملی 188089XXXX و حسین عیسوند دهداری به شماره ملی 200166XXXX و خسرو بی دار به شماره ملی 481934XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 01/04/1396 انتخاب شدند. عبدالهادی اسماعیلی به شماره ملی 526963XXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 01/04/1396 تعیین گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941111XXXX27287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هدایت عسکرزاده به شماره ملی 188089XXXX نماینده شرکت تعاونی تولید ایثار نه شوشتر و محمدرضا معامله گری به شماره ملی 175572XXXX نماینده شرکت تعاونی ایثار پنج اهواز تعیین گردیدند. ش 940531XXXX18780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی