اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6411

شناسه ملی: 10680082390

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 7591437004

آدرس: جدید شرکت در کهگیلویه و بویراحمد شهر مادوان مادوان سفلی خیابان شهدا کوچه شهدا 5 پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: صادق بلقدر به شماره ملی 550991XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فرزانه ابراهیمی به شماره ملی 510013XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حشمت اله بویراحمدی مقدم به شماره ملی 423219XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا فرزانه ابراهیمی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش 970508XXXX02232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 صادق بلقدر به شماره ملی 550991XXXX و فرزانه ابراهیمی به شماره ملی 510013XXXX و حشمت اله بویراحمدی مقدم به شماره ملی 423219XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ وحید پناهنده به شماره کد ملی 423200XXXX به سمت بازرس اصلی و ماه خانم نیکروز به شماره ملی 423147XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 970508XXXX61673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفرکاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید ش 970508XXXX12553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ 1 وحید پناهنده به شماره ملی 423200XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم ماه خانم نیکروز به شماره ملی 423147XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ 2 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960627XXXX47496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل جدید شرکت در کهگیلویه و بویراحمد شهر مادوان- مادوان سفلی- خیابان شهدا - کوچه شهدا 5 - پلاک 0 - طبقه همکف - کدپستی 759143XXXX تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960613XXXX79746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق بلقدر به شماره ملی 550991XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره و قدرت اله ابراهیمی به شماره ملی 423146XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزانه ابراهیمی به شماره ملی 510013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حشمت اله بویر احمدی به شماره ملی 423219XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا قدرت اله ابراهیمی (رییس هییت مدیره) ومهرشرکت معتبراست. ش 950225XXXX95639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 قدرت اله ابراهیمی به شماره ملی 423146XXXX و صادق بلقدر به شماره ملی 550991XXXX فرزانه ابراهیمی به شماره ملی 510013XXXX و حشمت اله بویراحمدی مقدم به شماره ملی 423219XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ 2 وحید پناهنده به شماره ملی 423200XXXX بازرس اصلی و ماه خانم نیکروز به شماره ملی 423147XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ا نتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ش 950225XXXX75354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/05/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: صادق بلقدر به شماره ملی 550992XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره قدرت اله ابراهیمی به شماره ملی 423146XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزانه ابراهیمی به شماره ملی 510013XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و حشمت اله بویراحمدی به شماره ملی 423319XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 8/2/95 انتخاب شدند حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا قدرت الله ابراهیمی (رییس هییت مدیره)و مهر شرکت معتبر است. ش 940529XXXX18182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/2/93 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صادق بلقدر بشماره ملی 550991XXXX و حشمت اله بویراحمدی مقدم بشماره ملی 423219XXXX و فرزانه ابراهیمی بشماره ملی 510013XXXX و قدرت اله ابراهیمی بشماره ملی 423146XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ وحید پناهنده بشماره ملی 423200XXXX بسمت بازرس اصلی و ماه خانم نیکروز بشماره ملی 423147XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 700940XXXX110000XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/2/93 تغییرات ذیل اتخاذ شد: صادق بلقدر بشماره ملی 550991XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حشمت اله بویراحمدی مقدم بشماره ملی 423219XXXX بسمت رییس هییت مدیره و فرزانه ابراهیمی بشماره ملی 510013XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و قدرت اله ابراهیمی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی واداری با امضا فرزانه ابراهیمی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 700940XXXX110000XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/2/93 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت ش 700940XXXX110000XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/04:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/1/92 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 28/1/92 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. 1 قدرت اله ابراهیمی با واگذاری چهل و پنج سهم از سهام خود به فرزانه ابراهیمی و پنج سهم به حشمت اله بویراحمدی مقدم تعداد سهام خود را به چهل سهم کاهش داد. 2 فرزانه ابراهیمی و حشمت اله بویراحمدی مقدم و صادق بلقدر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 وحید پناهنده به سمت بازرس اصلی و ماه خانم نیک روز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 مدیران و دارندگان حق امضا: صادق بلقدر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حشمت اله بویراحمدی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و فرزانه ابراهیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی با امضا فرزانه ابراهیمی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 710150XXXX112551XXXX سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی