اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2485

شناسه ملی: 14005890950

تاریخ ثبت: 1395/03/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/03/13

کد پستی: 6881853757

آدرس: دورود انگشته کوچه میعاد 13 جنب پمپ بنزین فرح بخش

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/13:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/13:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود منادیان غدیر علوی درتاریخ 13/03/1395 به شماره ثبت 2485 به شناسه ملی 140058XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بسته بندی هدایای فکری و آموزشی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: دورود ـ انگشته ـ کوچه میعاد 13 ـ جنب پمپ بنزین فرح بخش ـ کدپستی 688185XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه پاپی به شماره ملی 421846XXXX به سمت رییس هییت مدیره ساکن دورود دارنده 000/000/1 ریال سهم الشرکه. رضا فرح بخش به شماره ملی 007317XXXX به سمت عضو هییت مدیره ساکن دورود دارنده 000/000/1 ریال سهم الشرکه. رضا فرح بخش به شماره ملی 007317XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ش 950317XXXX86369 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری درود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی