اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 818

شناسه ملی: 10861259005

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 6916716549

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/1396 و تاییدیه شماره 80386 مورخ 12/12/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد * آدرس شرکت از واحد ثبتی خرم آباد به واحد ثبتی بروجرد به نشانی استان لرستان شهرستان بروجرد بخش مرکزی شهر بروجرد الغدیر کوچه دوامی بن بست دوامی 6 طبقه همکف به

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/1396 و تاییدیه شماره 80386 مورخ 12/12/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آدرس شرکت از واحد ثبتی خرم آباد به واحد ثبتی بروجرد به نشانی استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش مرکزی ـ شهر بروجرد ـ الغدیر ـ کوچه دوامی ـ بن بست دوامی 6 ـ طبقه همکف ـ به کدپستی: 691671XXXX انتقال یافت. ش 961226XXXX67612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/10/1395 و تاییدیه شماره 69621 مورخ 05/11/1395 مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود ولی زاده به شماره ملی 393402XXXX محسن بشیری گودرزی به شماره ملی 413249XXXX و نورمراد بشیری گودرزی به شماره ملی 557973XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسین بشیری گودرزی به شماره ملی 557916XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ عباس صادقی به شماره ملی 209034XXXX بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ساکی به شماره ملی 421931XXXX بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ش 951204XXXX03339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1395 و تاییدیه شماره 69621 مورخ 05/11/1395 مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: محسن بشیری گودرزی به شماره ملی 413249XXXX به سمت رییس هییت مدیره نورمراد بشیری گودرزی به شماره ملی 557973XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ محمود ولی زاده به شماره ملی 393402XXXX به سمت مدیرعامل و منشی شرکت تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردید. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. ش 951204XXXX21957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی