اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 33562

شناسه ملی: 14003942119

تاریخ ثبت: 1392/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1513614713

آدرس: میدان آرژانتین خیابان وزرا کوچه یک پلاک ده واحد دو طبقه دو

تاریخ تاسیس: 1392/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی حامی فلسطین در تاریخ 19/12/1392 به شماره ثبت 33562 به شناسه ملی 140039XXXX9 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: گردآوری تالیف تدوین مقالات ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس و بقیه موضوع طبق بند ب ماده 8 اساسنامه. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: میدان آرژانتین خیابان وزرا کوچه یک پلاک ده واحد دو طبقه دو کدپستی 151361XXXX . سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: زهرا مصطفوی به سمت مدیر عامل به شماره ملی 038345XXXX ساکن تهران م آرژانتین خ وزرا کوچه یکم پلاک 10 طبقه 2 واحد 2 دارنده 000/000/4 ریال سهم الشرکه. فاطمه نواب صفوی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 003285XXXX ساکن تهران م آرژانتین خ وزرا کوچه یکم پلاک 10 طبقه 2 واحد 2 دارنده 000/500/1 ریال سهم الشرکه. میثم امرودی به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 004293XXXX ساکن تهران م آرژانتین خ وزرا کوچه یکم پلاک 10 طبقه 2 واحد 2 دارنده 000/500/1 ریال سهم الشرکه. سید عبدالله حسینی باغ سنگانی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 073023XXXX ساکن تهران م آرژانتین خ وزرا کوچه یکم پلاک 10 طبقه 2 واحد 2 دارنده 000/500/1 ریال سهم الشرکه. احمد سروش نژاد به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 004265XXXX ساکن تهران م آرژانتین خ وزرا کوچه یکم پلاک 10 طبقه 2 واحد 2 دارنده 000/500/1 ریال سهم الشرکه. برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی و قراردادها با امضای زهرا مصطفوی به سمت مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای میثم امرودی همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. پ 1792278 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی