اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3774

شناسه ملی: 14007564952

تاریخ ثبت: 1397/02/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6361898579

تاریخ تاسیس: 1397/02/15

آدرس: استان خوزستان شهرستان بهبهان بخش مرکزی شهر بهبهان حضرت قایم کوچه آزادی خیابان شهید عبدالهی پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

تاسیس شرکت تعاونی انرژی خورشید اعتماد ارجان درتاریخ 15/02/1397 به شماره ثبت 3774 به شناسه ملی 140075XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: نصب، مونتاژ و عرضه انواع سیستمها و پانلهای خورشیدی وفق استانداردهای رایج و با اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ بخش مرکزی ـ شهر بهبهان ـ حضرت قایم ـ کوچه آزادی ـ خیابان شهید عبدالهی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 636189XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی که تعداد بیست و یک سهم آن بانام می باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 02/02/1397 نزد بانک توسعه تعاون شعبهبهان پرداخت گردیده است اولین مدیران: نصرت اله گله دارزاده به شماره ملی 186101XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال محمد گله دار زاده به شماره ملی 186102XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال معصومه گله دارزاده به شماره ملی 186110XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال سبحان گلستان فرد به شماره ملی 236020XXXX و به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره به مدت 3 سال لیلا رحیمی به شماره ملی 527979XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت تعاونی از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار باشد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل ومهرشرکت تعاونی به تنهایی معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد جواد گلستان فردبه شماره ملی 237184XXXX به سمت بازرس اصلی ومریم گله زاده به شماره ملی 185034XXXX به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 970215XXXX34184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی