اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 119280

شناسه ملی: 10101628346

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

4,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین زایری به شماره ملی 038155XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و سونیا زایری به شماره ملی 045348XXXX بسمت عضو هییت مدیره و سپیده زایری بسمت به شماره ملی 031073XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا اعضای هییت مدیره هریک به تنهایی همرا با مهر شرکت معتبر می باشد پ 970307XXXX11263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طیبه نقاشها قزوینی به شماره ملی 432269XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند و سرمایه شرکت از مبلغ 5000000 ریال به 4500000 ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از خروج شرکا: امیرحسین زایری به شماره ملی 038155XXXX دارای مبلغ 2500000 ریال سونیا زایری به شماره ملی 045348XXXX دارای مبلغ 1000000 ریال سپیده زایری به شماره ملی 031073XXXX دارای مبلغ 1000000 ریال. ضمنا تعداد اعضا هییت مدیره از دو به سه نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 970307XXXX39464 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی