اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 87215

شناسه ملی: 10101316336

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تصفیه تهران خ سعادت آباد نبش خیابان سی وهفتم ساختمان قدس طبقه 4 واحد 19

کد پستی: 1998813655

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/10/21:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/8/88 شرکت مذکور منحل اعلام و محمدرضا رمضانی بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ سعادت آباد نبش خیابان سی وهفتم ساختمان قدس طبقه 4 واحد 19 کدپستی 199881XXXX می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/83 تصمیماذ ذیل اتخاذ گردید: نشانی شرکت بزرگراه آفریقا، بلوار گلشهر، پ 1 + 12 ، ط 3 انتقال یافت. و به موضوع شرکت علاوه بر صادرات و واردات کالاهای تولیدی مراحل مربوط به ترخیص کالا در بنادر و انجام و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در این رابطه اضافه گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/5/83 شرکت مزبور که در تاریخ 30/8/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. آقای محمود جعفر بای بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا کریمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند: اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان محمد تقی روشنایی. یحیی روشنایی. خانم فاطمه رفیعی طاری. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/82 سرمایه شرکت از مبلغ 30000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 70000000 ریال بموجب گواهی شماره 365/2742/12 مورخ 15/6/82 بانک صادرات شعبه شیراز ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 5/12/82 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی