اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 277

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و هیئت مدیره مورخه 6/4/86 و تاییدیه اداره تعاون به شماره 637 مورخه 29/5/86 در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1- صورتهای مالی سالهای 81 و 82 و 83 و 84 و 85 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. 2- خانم مریم سلیمزاده و منصور امینی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- آقایان ابوبکر سلیمزاده و احمد سلیمزاده و خانم فهیمه حسینپور به سمت اعضای اصلی و محمد حسینپور (عضو علیالبدل) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدهاند. 3-1) خانم فهیمه حسینپور (رئیس هیئت مدیره) 3-2) آقای احمد سلیمزاده (نایب رئیس) 3-3) آقای ابوبکر سلیمزاده (منشی و مدیرعامل) مدت تصدی مدیرعامل دو سال است 3-4) کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره متفقا با امضا آقایان ابوبکر سلیمزاده (مدیرعامل) و خانم فهیمه حسینپور (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب آنها با امضای آقای احمد سلیمزاده (نایب رئیس و مدیرعامل) برسد و کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت اسناد بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی