اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 146411

شناسه ملی: 1010893180

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/17:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/6/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/000/30 ریال منقسم به 000/30 سهم 000/000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 17/7/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی