اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 216

شناسه ملی: 10420037041

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/01:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/6/92 و صورت جلسه هییت مدیره مورخ همان روز که طی نامه به شماره 7519/92/609 مورخ 27/6/92 شرکت فوق الذکر به این اداره رسیده تغییرات ذیل در شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد 1 انتخاب هییت مدیره و مدیر عامل : آقای هاشم یلالی به سمت مدیر عامل و عبدالامیر یلالی به سمت رییس هییت مدیره و قاسم باوی به سمت نایب رییس هییت مدیره کماکان بقوت خود برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا هاشم یلالی مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 3 انتخاب بازرسان شرکت: جلیل بیت سعید به سمت بازرس اصلی و کوروش تخم چیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 301210XXXX770005XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دشت آزادگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی مورخ 11/12/89 و صورت جلسه هییت مدیره همان روز که طی نامه شماره 20167 ـ 19/12/89 به این اداره رسیده تغییرات ذیل حاصل گردید 1 ـ با توجه به انقضا هییت مدیره و مدیرعامل اعضا هییت مدیره و مدیرعامل کماکان بقوت خود برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شده اند ضمناً حق امضا کماکان با هاشم یلالی مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد 2 ـ انتخاب بازرسان شرکت: آقای جلیل بیت سعید بازرس اصلی و آقای کورش تخمه چیان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند رییس اداره ثبت اسناد و املاک دشت آزادگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی