اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 348

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1338/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1338/01/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1338/01/21:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 21/1/38 تحت شماره 348 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: تاسیس کارخانه مولد گاز اکسیژن 2ـ موسسین شرکت: آقایان غلامرضا هادیزادهرئیسی ـ محمد ملائکه ـ حاج علیاصغر خوراکیان ـ جمشید ملائکه ـ غلامحسین هادیزاده ـ خلیل ملائکه ـ مجتبی خوراکیان ـ خانم الهه هادیزادهرئیسی. 3ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ خیابان طبرسی گاراژ جهانگرد و شاهرضا 5ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به یکصد سهم 000/30 ریالی بانام که مبلغ 000/000/1 ریال آن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 6ـ اولین مدیران شرکت: آقایان غلامرضا هادیزادهرئیسی و محمد ملائکه و حاج علیاصغر خوراکیان به سمت اعضاء اصلی هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای غلامرضا هادیزادهرئیسی به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای محمد ملائکه به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل (آقای محمد ملائکه) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8ـ اساسنامه شرکت در 32 ماده به تصویب رسیده است. 9ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. 10ـ بازرس اصلی و علیالبدل: آقای حاج علیاصغر خوراکیان به سمت بازرس شرکت انتخاب گردید. ثبت شهرستان مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی