اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19784

شناسه ملی: 10260406696

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 8136975461

آدرس: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان مسجد سید کوچه شهید منصور دامادزاده -LSB- 36 -RSB- کوچه شهید امین حیرت -LSB- 3 -RSB- پلاک 21 طبقه همکف و

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر شرف الدین به کد ملی 128506XXXX به سمن رییس هییت مدیره و احسان شرف الدین به کد ملی 128491XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمدابراهیم شرف الدین به کد ملی 128030XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. امیر حسین مهدی خشویی به کد ملی 128915XXXX و عادل تدین نجف آبادی به کد ملی 108030XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 981113XXXX77912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1396 شعبه شرکت در آدرس استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ مسجد سید ـ کوچه ظهیر الاسلام ـ خیابان پنج رمضان بن کسری ـ پلاک 16 ـ ساختمان مرداد ـ طبقه همکف ـ کدپستی 813791XXXX به مدیریت احسان شرف الدین به کد ملی 128491XXXX افتتاح شد و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه اضافه شد. ش 961226XXXX99550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان- مسجد سید- کوچه شهید منصور دامادزاده [ 36 ]- کوچه شهید امین حیرت [ 3 ]- پلاک - 21 - طبقه همکف- و کدپستی 813697XXXX می باشد. ش 961215XXXX96706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیر شرف الدین به کد ملی 128506XXXX ، آقای احسان شرف الدین به کد ملی 128491XXXX و آقای محمدابراهیم شرف الدین به کد ملی 128030XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای امیر حسین مهدی خشویی به کد ملی 128915XXXX و آقای عادل تدین نجف آبادی به کد ملی 108030XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961213XXXX41664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیر شرف الدین به شماره ملی 128506XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، آقای احسان شرف الدین به شماره ملی 128491XXXX به عنوان مدیرعامل و آقای محمدابراهیم شرف الدین به شماره ملی 128030XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 961213XXXX24815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای امیر شرف الدین به شماره ملی 128506XXXX آقای احسان شرف الدین به شماره ملی 128491XXXX و آقای مهدی عموشاهی خوزانی به شماره ملی 114123XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای امیر حسین مهدی به شماره ملی 128915XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی درستکار سیانی به شماره ملی 564971XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941203XXXX95673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مهدی عموشاهی خوزانی به شماره ملی 114123XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای امیر شرف الدین به شماره ملی 128506XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای احسان شرف الدین به شماره ملی 128491XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941203XXXX15521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:* محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس صفهان خیابان باغ زیار نبش کوچه شمار 1 بن بست گل مجتمع آتبین طبقه دوم واحد 6 کدپستی 817776XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 941217XXXX32549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/17:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 9/3/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 احسان گلستانی کد ملی 129194XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهدی عموشاهی خوزانی کد ملی 114123XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احسان شرف الدین کد ملی 128491XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 امیر حسین مهدی خشویی کد ملی 128915XXXX و مجتبی درستکار سیانی کد ملی 564971XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ماده 31 اصلاحی هییت مدیره شرکت مرکب از سه نفر می باشد که از بین سهامداران انتخاب می شود و هر کدام بتنهایی یا تماما توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می باشند، امضای ذیل ثبت در تاریخ 17/6/92 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114608XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی