اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12046

شناسه ملی: 14004846320

تاریخ ثبت: 1394/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/01/25

کد پستی: 5613957884

آدرس: اردبیل ، خیابان پاسداران ، کوچه نادر شهبازی ، پلاک 11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

3,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر محمدپور نیاری (داخل شرکا)به کد ملی 146533XXXX و فرهاد محمدپور نیاری (داخل شرکا)به کد ملی 146751XXXX و عسگر صادقی مرشت (خارج از شرکا)به کد ملی 146621XXXX و احمد مختاری(خارج از شرکا) به کد ملی 129289XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش 970216XXXX53882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: : 1 - فرهاد محمدپور نیاری(داخل شرکا) به سمت رییس هییت مدیره 2 - عسگر صادقی مرشت(خارج از شرکا) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 3 - نادر محمدپور نیاری(داخل شرکا) به سمت عضو هییت مدیره 4 - احمد مختاری(خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و • همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری هر کدام به تنهایی با امضا آقایان نادر محمدپور نیاری و یا فرهاد محمدپور نیاری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970216XXXX69927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به آرشام مهر اردبیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951118XXXX31775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فرهاد محمدپور نیاری (داخل شرکا) به سمت رییس هییت مدیره ـ عسگر صادقی مرشت (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ نادر محمدپور نیاری (داخل شرکا) به سمت عضو هییت مدیره ـ احمد مختاری (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند • همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری هر کدام به تنهایی با امضا آقایان نادر محمدپور نیاری و یا فرهاد محمدپور نیاری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950429XXXX72480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • نادر محمدپور نیاری(داخل شرکا) به کد ملی 146533XXXX و فرهاد محمدپور نیاری(داخل شرکا) به کد ملی 146751XXXX و عسگر صادقی مرشت (خارج از شرکا) به کد ملی 146621XXXX و احمد مختاری (خارج از شرکا) به کد ملی 212259760 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 950429XXXX36618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد محمدپور نیاری (داخل شرکا) به سمت رییس هییت مدیره عسگر صادقی مرشت (خارج از شرکا) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره نادر محمدپور نیاری (داخل شرکا) به سمت عضو هییت مدیره احمد مختاری (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری هر کدام به تنهایی با امضا آقایان نادر محمدپور نیاری و یا فرهاد محمدپور نیاری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950324XXXX46229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر محمدپور نیاری(داخل شرکا) به کد ملی 146533XXXX و فرهاد محمدپور نیاری(داخل شرکا) به کد ملی 146751XXXX و عسگر صادقی مرشت (خارج از شرکا) به کد ملی 146621XXXX و احمد مختاری (خارج از شرکا) به کد ملی 212259760 به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند ش 950324XXXX80946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد محمدپور نیاری (داخل شرکا) به سمت رییس هییت مدیره ـ دانیال صالح پور یانه سری (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ نادر محمدپور نیاری (داخل شرکا) به سمت عضو هییت مدیره ـ احمد مختاری (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری هر کدام به تنهایی با امضا آقایان نادر محمدپور نیاری و یا فرهاد محمدپور نیاری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950306XXXX92208 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافته است. ش 950306XXXX24520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر محمدپور نیاری (داخل شرکا) به کد ملی 146533XXXX و فرهاد محمدپور نیاری (داخل شرکا) به کد ملی 146751XXXX و دانیال صالح پور یانه سری (خارج از شرکا) به کد ملی 212259760 و احمد مختاری (خارج از شرکا) به کد ملی 212259760 به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. ش 950306XXXX08574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود مبتکران راه و آب و بنا سازان سامان سازه مهر درتاریخ 25/01/1394 به شماره ثبت 12046 به شناسه ملی 140048XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان، راه و اجرای پروژه های عمرانی، انجام کارهای ساختمانی شامل طراحی، نظارت، اجرای پروژه های ساختمانی و مشاوره طرحهای معماری، تونل، پل، ابنیه فنی راه، جدول، محوطه سازی، عملیات آسفالتی، گاردریل، احداث سدها، بندها، تونل و مخازن و کانال آب، پمپاژ آب و شبکه های توزیع آب، اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراهها و راههای ریلی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، خیابان پاسداران، کوچه نادر شهبازی، پلاک 11 کدپستی 561395XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 3000000 ریال می باشد. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می باشد. آقایان داود محمدپور نیاری دارنده 990000 ریال سهم الشرکه ونادر محمدپور نیاری دارنده 1020000 ریال سهم الشرکه وفرهاد محمدپور نیاری دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: . آقایان داود محمدپور نیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 146652XXXX و نادر محمدپور نیاری به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 146533XXXX و فرهاد محمدپور نیاری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 146751XXXX برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا ی منفرداًیا متفقاً آقایان نادر محمد پور نیاری (رییس هییت مدیره) و فرهاد محمدپور نیاری (مدیرعامل و عضو هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940125XXXX47645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی