اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 23850

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی ثبت انتقال علامت تجاری شماره 96372/م/32 مورخ 16/9/89 منتشره در شماره 19171 در سطر اول (شماره 96372/م) و در سطر سوم (شماره 97471) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1755 پیرو آگهی رسمی ثبت علامت تجاری شماره 99186/م/32 مـورخ 13/9/89 منتشره در شمـاره 19171 در سطـر چهـارم ((Ennis Paint, Inc. و در سطر ششم (5910 North) و در سطر هفتم (STATES) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.م1757 پیرو آگهی ثبت علامت تجاری شماره 99222/م/32 مورخ 13/9/89 منتشره در شماره 19171 در سطر بیست و چهارم (در طبقات 5 ـ 16ـ 25) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.م1758 پیرو آگهی ثبت اختراع به شماره 43853/م/32 مورخ 20/9/89 منتشره در شماره 19174 در سطر پنجم (Novartis AG) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1759 پیرو آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری شماره 106046/م/32 مورخ 28/9/89 منتشره در شماره 19184 در سطر هفتم (بستهبندی) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1779 پیرو آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی شماره 96818/م/32 مورخ 7/9/89 منتشره در شماره 19176 درسطر دوازدهم (جهت: قفل و یراق و ابزارآلات برقی) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1764 پیرو آگهی رسمی ثبت علامت تجاری شماره 90296/م/32 مورخ 19/8/89 منتشره در شماره 19170 در سطر آخر (مدت اعتبار علامت ده سال از تاریخ: 23/5/1389 الی 23/5/1399) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1770 پیرو آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی شماره 102514/م/32 مورخ 20/9/89 منتشره در شماره 19176 در سطر سیزدهم کلمه (ناخن) اضافه چاپ شده است که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1780 پیرو آگهی ثبت انتقال علامت تجاری شماره 96370/م/32 مورخ 16/9/89 منتشره در شماره 19171 در سطر اول (شماره 96370/م) و در سطر سوم (شماره 97472) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1756 پیرو آگهی تغییرات شرکت ارتباطات مبین نت منتشره در شماره 19142 در بند اول (مبلغ 500.000.000.000 ریال) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.م1761 پیرو آگهی تغییرات شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان منتشره در شماره 19178 در بند اول (آقای هژبر مرادی خانیآبادی) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1753 پیرو آگهی تغییرات شرکت البرز برق آذین منتشره در شماره 19118 در بند اول (خانم طاهره عصاری) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1763 پیرو آگهی تصمیمات شرکت تولید اجزای خودرو فولادکاران پویا منتشره در شماره 19182 در سطر دهم (تولید و فروش انواع واشر) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1768 پیرو آگهی افزایش سرمایه شماره 29232/ت/32 مورخ 30/9/89 منتشره در شماره 19179 در سطر اول نام شرکت (تولیدی و بازرگانی خزر شید) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1776 پیرو آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان منتشره در شماره 19179 در بند اول (تولید و توزیع شیشه فلوت آینه) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1777 پیرو آگهی تغییرات شرکت داد و ستد تجارت البرز منتشره در شماره 19165 در بند سوم (ایمن تجارت البرز) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1775 پیرو آگهی تأسیس شرکت کیان فروهر علوی فارس صادره از اداره ثبت شیراز منتشره در شماره 18405 در سطر دوم (شماره ثبت 23850) و در بند اول (تأسیس مجتمع گلخانهای) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1762 پیرو آگهی تغییرات شرکت ایمن آوران پاسارگاد صادره از اداره ثبت ساوجبلاغ و نظرآباد منتشره در شماره 19094 در بند دوم (مصطفی طوسی) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1754 پیرو آگهی تغییرات شرکت توان پلیمر عدل صادره از اداره ثبت پاکدشت منتشره در شماره 19116 در سطر دوم (مورخ 26/4/1389) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1781 پیرو آگهی تأسیس شماره 4922/17/104 مورخ 11/10/89 صادره از اداره ثبت هریس منتشره در شماره 19188 در سطر اول نام شرکت (مهر شمس پلاست) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.م1766 پیرو آگهی تأسیس شماره 454ث116/89 مورخ 28/9/1389 صادره از اداره ثبت سنندج منتشره در شماره 19178 در سطر اول نام شرکت (آینده نگران هیوای کردستان) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. م1769 پیرو آگهی تأسیس شرکت آرتا بنیان برزین صادره از اداره ثبت مراغه منتشره در شماره 19159 در سطر سوم (شماره ثبت 2698) صحیح میباشد و در بند پنجم کلمه (مؤسسه) اضافه چاپ شده که بدین وسیله اصلاح و حذف میگردد. م1765

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی