اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20274

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: مکان قبلی به نشانی جدید `` رضاشهر فرخی 12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 12/10/85 ، ماده دو اساسنامه (موضوع شرکت ) به شرح صورتجلسه اصلاح و مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی به نشانی جدید «رضاشهر، فرخی 12 ، پلاک 20 ، ماحد 6 منتقل گردید» و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 12/10/85 ، ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت ، خانم مریم بهمن زاده و آقای سعید بهمن زاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و آقایان محمدرضا توکلی زاده و احسان ناصری و خانم روشنک گل عمویی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/85 آقای محمدرضا توکلی زاده به سمت رییس هییت مدیره و خانم روشنک گل عمویی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احسان ناصری به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی