اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4177

شناسه ملی: 14007431487

تاریخ ثبت: 1396/11/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/11/30

کد پستی: 7581796698

آدرس: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان گچساران بخش مرکزی شهر دوگنبدان سه راهی خیابان بنیاد شهید 1 کوچه پندار اول غربی پلاک 73 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت علاوه بر موارد قبلی امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی.خطوط لوله جریانی.خطوط انتقال نفت و گاز.تلمبه خانه های نفت و گاز و ایستگاه های تقویت فشار (بجز اکتشافات و بهره برداری از منابع نفت و گاز)با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 980204XXXX91123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " نفت بام زاگرس" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970210XXXX59386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان راه توحید درتاریخ 30/11/1396 به شماره ثبت 4177 به شناسه ملی 140074XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آرمان راه توحید شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:ساختمان شامل:ساخت ساختمانها.ابنیه اعم از سنگی.چوبی.بتنی.فلزی.انبوه سازی.تاسیسات و تجهیزات:تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی. خط لوله.جوشکاری.راه:ساخت راههای اصلی.فرعی.آزادراهها.بزرگراههاو عملیات آسفالتی.خاکبرداری وخاکریزی....پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش مرکزی ـ شهر دوگنبدان ـ سه راهی ـ خیابان (بنیاد شهید 1 ) ـ کوچه (پندار اول غربی) ـ پلاک 73 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 758179XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2611 مورخ 14/11/1396 نزد بانک ملی ایران شعبه دوگنبدان با کد 7136 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هییت مدیره آقای کرامت اله آرشیا به شماره ملی 425001XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن زارعی به شماره ملی 432422XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی بختیاری مقدم ضیابری به شماره ملی 508003XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا مهدی بختیاری مقدم ضیابری (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و در غیاب ایشان کرامت اله آرشیا (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فریبا نظری سی سخت به شماره ملی 422021XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب ماهی به شماره ملی 426987XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961130XXXX04349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی