اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 420165

شناسه ملی: 10320717810

تاریخ ثبت: 1390/10/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/10/04

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران فلکه دوم صادقیه برج سامان طبقه 3 پ 1/3

کد پستی: 1997767553

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 04/10/1390 تحت شماره 420165 و شناسه ملی 103207XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 04/10/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: برگزارکننده نمایشگاه های بین المللی داخل کلیه شهرستانها اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجازی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه برج سامان طبقه 3 پ 1/3 ـ کدپستی 199776XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مهدی مولایی بنماران به شماره ملی 008454XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سید محمدرضا مصطفوی به شماره ملی 008056XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای سید محمدرضا مصطفوی به شماره ملی 008056XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای آقای سید محمدرضا مصطفوی و آقای مهدی مولایی بنماران هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی