اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2666

شناسه ملی: 14003999194

تاریخ ثبت: 1393/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/01/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/08/1396 و مجوز شماره 7094 , 143 , 962 مورخ 17/08/1396 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سرمایه شرکت از 1000000 مبلغ ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 2000000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 10000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960827XXXX83626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: 1 ـ ایجاد و تجهیز تاسیسات گردشگری بر اساس نوع تاسیسات 2 ـ بهره برداری و مدیریت تاسیسات گردشگری براساس نوع تاسیسات 3 ـ مشاوره ذر زمینه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 4 ـ مطالعه، تحقیق و آموزشگردشگری 5 ـ بازاریابی و تیلیغات انواع گردشگری اعم از سلامت، ورزشی، فرهنگی، زیارتی و...امور مربوط به فضای مجازی و گردشگری الکترونیک 6 ـ سرمایه گذاریدر زمینه گردشگری 7 ـ برگزاری نمایشگاه، همایش و رویداد های گردشگری 8 ـ نمایشگاه صنایع دستی 9 ـ بازاریابی صنایع دستی و تحقیق و توسعه صنایع دستی" بموجب مجوز شماره 9422/143/952 مورخ 25/10/1395 میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان مازندران جهت اطلاع. ش 951126XXXX40709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 اعضا هییت مدیره تاتاریخ 14/02/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ملکه گلزاری سبزی به شماره ملی 216134XXXX آقای پاشا قربان اف حمید به شماره ملی 216261XXXX آقای ساشا قربان اف حمید به شماره ملی 216258XXXX - 2 روزنامه کثیرالانتشار کاروکاگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - 3 آقای مهرداد صمدی به شماره ملی 498974XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم شیدا پوریوسفی کودهی به شماره ملی 483004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950323XXXX20338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 آقای پاشا قربان اف حمید به شماره ملی 216261XXXX به عنوان رییس هییت مدیره خانم ملکه گلزاری سبزی به شماره ملی 216134XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای ساشا قربان اف حمید به شماره ملی 216258XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک،سفته،برات با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد ش 950323XXXX33326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/01:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق الذکر که در تاریخ 24/01/93 شماره ثبت 2666 شناسه ملی 140039XXXX4 در ذیل دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 ـ موضوع شرکت: تولید و بسته بندی و توزیع و کلیه محصولات و مواد غذایی و IGF و سبزیجات و حبوبات و غلات و قند و شکر و خشکبار و کلیه مواد غذایی بصورت منجمد و غیرمنجمد و واردات کلیه دستگاههای مورد نیاز و مواد اولیه و انعقاد قرارداد با شرکتها و کارخانجات و تاسیس و اعطا شعبه و نمایندگی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و تاسیس غرفه در نمایشگاهها و اخذ انواع تسهیلات ارزی و ریالی از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی و کلیه موارد مربوط به تهیه و تولید و توزیع مواد غذایی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: بابلسر خیابان طالقانی جنب فروشگاه گلزاری 3 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: بمبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که مبلغ 000/000/1 ریال طی گواهی شماره 439/171 مورخ 31/01/92 بانک کشاورزی شعبه مرکزی بابلسر واریز گردید. 5 ـ مدیران شرکت: خانم ملکه گلزاری بشماره ملی 216134XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقایان پاشا قربان اف حمید بشماره ملی 216261XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ساشا قربان اف حمید بشماره ملی 216258XXXX بسمت مدیرعامل و با حفظ سمت به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ بازرسین شرکت: خانم کتایون ودودی بشماره ملی 007938XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 673718XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی