اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 49693

شناسه ملی: 14008044700

تاریخ ثبت: 1397/10/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدصدرا ، صدرا فاز 1 ، خیابان امام حسن مجتبی ع ، کوچه گل شب بو ، پلاک 0 ، قطعه 130 ، طبقه همکف

کد پستی: 7199964789

تاریخ تاسیس: 1397/10/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

تاسیس شرکت تعاونی حامیان جنگل پارس درتاریخ 10/10/1397 به شماره ثبت 49693 به شناسه ملی 140080XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و پررش انواع نهالهای جنگلی و مرتعی و باغی و زینتی ـ کاشت و نگهداری انواع درختان اعم از جنگلی و باغی و فضای سبز ـ مبارزه با آفات و امراض و جمع آوری درختان خشکیده و آفت دیده در بخش جنگل و مرتع و باغ با رعایت قوانین جاری کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شهرجدیدصدرا، صدرا فاز 1 ، خیابان امام حسن مجتبی (ع)، کوچه (گل شب بو)، پلاک 0 ، قطعه 130 ، طبقه همکف کدپستی 719996XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد.منقسم به 100 سهم 100000 ریالی که مبلغ 10000000 ریال آن نقداً طی گواهی بانک به شماره 206 ـ 97 ـ 2418 مورخ 14/09/1397 بانک توسعه تعاون شعبه چمران شیرازپرداخت گردیده است.. اولین مدیران: خانم مریم زارعی به شماره ملی 243025XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و منشی هییت مدیره به مدت 3 سال آقای میثم بیات به شماره ملی 255003XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم اعظم بیات به شماره ملی 255003XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای قربان بیاتی به شماره ملی 513964XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای رضا دمیری به شماره ملی 513970XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضا ثابت رضا دمیری (مدیر عامل و رییس هییت مدیره ) به اتفاق آقای میثم بیات (نایب رییس هییت مدیره.) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و او راق عا دی و نا مه ها با ا مضای آقای رضا دمیری (مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسین:خانم لیلا محمودی به شماره ملی 229760XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد فلاح به شماره ملی 243140XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رونوشت:اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان شیرازبازگشت به شماره 180017/97 مورخ 01/10/1397 ش 971010XXXX13668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی