اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 228532

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/7/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان و خانم ها: جواد قره یاضی بسمت رییس هییت مدیره و جلال قره یاضی بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمدکاظم قره یاضی بسمت مدیرعامل و نسیم حاتمی ارسی بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و نامه های اداری شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی