اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 77

شناسه ملی: 14002814869

تاریخ ثبت: 1391/07/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/07/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه مذکور که در تاریخ 5/7/91 شماره ثبت 77 و شناسه ملی 140028XXXX9 و کدپستی 476664XXXX در دفتر ثبت موسسات غیر تجاری بثبت رسیده و در تاریخ 5/7/91 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت تکمیل گردیده، جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد 1 ـ نام موسسه: کلبه آرامش سوادکوه 2 ـ موضوع موسسه: بهبودی و بازتوانی افراد معتاد در حوزه پیشگیری طبق ماده دو اساسنامه و بااخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی 3 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ مرکز موسسه: مازندران شهرستان سوادکوه شیرگاه روبروی روستای بشل کدپستی 476664XXXX 5 ـ سرمایه موسسه: مبلغ دو میلیون ریال که از طرف کلیه شرکا پرداخت گردیده است و در اختیار مدیرعامل قرار گرفته است 6 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان حسین بلبلی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل، علی بلبلی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و قاسم بلبلی به عنوان خزانه دار برای مدت سه سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای حسین بلبلی (رییس و مدیرعامل) و با مهر موسسه معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر میباشد 7 ـ خانمها فاطمه منصوری و فاطمه تیرخطیر بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند رییس ثبت اسناد املاک سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی