اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 40059

شناسه ملی: 10420326098

تاریخ ثبت: 1390/06/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/06/13

آدرس: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز زیتون کارمندی فلکه چیتا خ حجت

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/13:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عیسی سجادی نژاد به شماره ملی 481981XXXX ـ عصمت عیسی زاده به شماره ملی 481987XXXX و حمیده عیسی زاده به شماره ملی 481937XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کیانوش حاتم نژاد به شماره ملی 184011XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدحسین آفتاب به شماره ملی 481947XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی انتخاب شد. کدپستی: 639511XXXX ش 940701XXXX79764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عیسی سجادی نژاد به شماره ملی 481981XXXX به سمت مدیرعامل ـ عصمت عیسی زاده به شماره ملی 481987XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمیده عیسی زاده به شماره ملی 481937XXXX به سمت رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940701XXXX67552 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/6/1390 تحت شماره 40059 و شناسه ملی 104203XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: امور ساختمانی تاسیس ات و تجهیزات راهسازی آب و برق خدماتی بازرگانی و ایجاد فضای سبز تامین آبدارخانه های ادارات خدمات پشتیبانی ادارات تامین خدمات آشپزخانه صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصه و مزایده اخذ وام از بانک و موسسات مالی و اعتباری 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز زیتون کارمندی فلکه چیتا خ حجت پ 2 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 380/2077 مورخ 20/5/1390 نزد بانک پارسیان شعبه زیتون پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم حمیده عیسی زاده به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم عصمت عیسی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای عیسی سجادی نژاد به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای عیسی سجادی نژاد به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی بوعذار به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای علیرضا اکبری به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی